Wyszukiwarka: fałszywi ludzie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fałszy­wi ludzie — zgromadziliśmy 35 tekstów.

Go­nią za mną zaz­drośni ludzie i fałszy­wi chcący wbić mi nóż w plecy...
Na długo przed tym, jak do­rosłem, ma­ma po­wie­działa mi:
"Mu­sisz być praw­dzi­wy, rób swo­je, nie zmieniaj się nig­dy i miej pod kon­trolą tę grę na­zywaną życiem..." 

myśl
zebrała 43 fiszki • 7 kwietnia 2011, 21:29

Ludzie często wy­powiadają słowa zgod­ne wyłącznie z dźwiękiem me­lodii wyb­rzmiewającej w ich włas­nych uszach. Nie­rzad­ko kłam­li­wej jak i fałszywej...

Dla­tego wolę za­dawać so­bie ten trud, by sa­modziel­nie poz­nać lub się do­wie­dzieć. Nie lu­bię od­wzo­rowy­wania niep­rawdy, włas­ne opi­nie ubóstwiam

myśl
zebrała 43 fiszki • 13 kwietnia 2011, 21:31

Gdy otaczający nas ludzie oka­zują się fałszywi...
Zmieńmy krąg znajomości.
Ci Fałszy­wi ludzie mogą zruj­no­wać nam życie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 lutego 2012, 21:45

Skąd biorą się fałszy­wi i zakłama­ni ludzie ?
Na początku jest ich gar­stka, po­tem sta­je się ich więcej. Dołączają do nich in­ni ale tak sa­mo fałszy­wi i zakłama­ni ludzie. Chcą się do ko­goś upo­dob­nić i stać się czyjąś ko­pią. Tym spo­sobem tracą swo­je praw­dzi­we ja. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 sierpnia 2010, 21:06

Są ludzie ,którzy tyl­ko cze­kają aż pot­knie nam sie no­ga,by za­raz po­tem zmie­szać nas z błotem,oczer­nić i poczuc fałszy­we współczucie.... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 stycznia 2011, 13:01

Codzien­ność zmusza nas do zmian, ludzie znają nas zmienionych. A kiedy zmieniamy się da­lej aby przys­to­sować się do no­wych oko­liczności wy­magają byśmy by­li ,,sobą" cho­ciaż te ,,Ja" jest fałszywe. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 października 2010, 05:49

Tak już jest.
Fałszy­wi ludzie usiłują uda­wać praw­dzi­wych a praw­dzi­wi nie muszą po­kazy­wać ja­cy są naprawdę. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 czerwca 2011, 21:35

Ludzie fałszy­wi,siejący zamęt w sze­regach nasze­go pry­wat­ne­go życia,upo­karzający w sposób per­fidny nasze uczu­cia,pękają w szwach zaz­drości szczęścia innych.
Są jak in­sekty,a naj­gor­sze jest to,że każdy z nich,wygląda inaczej w tej ludzkiej tyl­ko skórze,z duszą ro­bac­twa,na które­go nie ma detergentu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 października 2009, 00:50

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki