Wyszukiwarka: egoista

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: egois­ta — zgromadziliśmy 377 tekstów.

Tak, jes­tem cho­lerną egois­tką. Chcę dla siebie te­go co najlepsze.
Chcę Ciebie. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 27 grudnia 2010, 01:34

(Nie)wi­domy egoista

Oczy­wiście, że widzi wszys­tko. Biedę, głód, powódź. Dziew­czynkę proszącą o ka­wałek chle­ba. Siero­ty bez do­mu. Ale co z te­go? Co z te­go, jak je­dynym pun­ktem zain­te­reso­wania jest czu­bek je­go włas­ne­go nosa. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 3 czerwca 2010, 19:09

Uczu­cia, przy­jaźń dla egoistów jak chus­teczka do no­sa, sięgają po nie tyl­ko wte­dy, gdy ich potrzebują. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 19 stycznia 2012, 09:59

Mówisz 'egois­tka' , ale już za dużo cier­piałam przez ludzi i te­raz na pier­wszym miej­scu sta­wiam siebie. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 20 marca 2011, 17:10

Uśmiech blis­kich .
Pa­ramo­re w uszach .
Wy­god­ne tram­pki .
I jes­tem naj­szczęśliw­sza .
I wca­le nie pot­rze­buje Two­jej piep­rzo­nej miłości , egois­to . 

myśl
zebrała 94 fiszki • 24 stycznia 2010, 10:22

Egoiści to ludzie którzy zep­chną Cię z krawędzi ur­wiska tyl­ko dla­tego że zasłaniasz im słońce... 

myśl
zebrała 83 fiszki • 19 listopada 2010, 20:52

pa­miétnik egois­tki M


Chcę być tak bar­dzo sa­ma,że niena­widzę włas­ne­go cienia. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 10 października 2010, 14:03

Nie ma ko­goś kto mówiłby ciągle prawdę al­bo ciągle kłamał. Jes­teśmy ciągle „po­między”. Tak nam wy­god­niej. Nam. Egoistom. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 13 września 2011, 15:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wszystkie
Filtruj wyniki