Wyszukiwarka: dzien

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzien — zgromadziliśmy 68 tekstów.

W no­cy Cię mam, a w dzien niekoniecznie.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 marca 2010, 15:22

Minął już rok , może za­led­wie rok
lecz jej uczu­cia z dnia na dzien na­dal rosną .
Jest prze­pełniona uczu­ciami do Ciebie ...
Mi­mo , że nie da­jesz jej szan­sy . 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 listopada 2010, 21:36

Mi­nie długi czas za­nim zdam so­bie sprawę z te­go, że już nie be­de roz­ma­wiać z Tobą, że mi­nelo już dużo cza­su, że To­bie już się pew­nie ułożyło, że Ty nie myślisz o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 lutego 2010, 16:03

To tak bar­dzo bo­li jak oso­ba, która znaczy dla Ciebie tak wiele nie ma dla Ciebie cza­su. To prze­cież nie musza być godzi­ny poświeco­ne tyl­ko To­bie wys­tar­czy 5 mi­nut żeby na­pisać coś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 grudnia 2009, 19:48

Cza­sami upa­dasz, ale po to Bog da­je Ci dru­gi dzien bys mogl sie podniesc. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 sierpnia 2010, 14:57

Nie stać mnie na nic więcej niż narzu­cone mi war­tości, za mało wiem o życiu i z dnia na dzien prze­konu­je sie o tym co­raz bardziej. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 listopada 2010, 13:47

Mu­zyka, bez niej by­labym pus­ta . Wy­pełnia każdą chwilę me­go życia nie za­leżnie od te­go czy placze czy się śmieje.Jest jak jed­na z przy­jaciolek bez kto­rej zy­cie tra­ci sens. To­warzyszy mi od dziec­ka i to ona wpro­wadziła mnie w do­rosłość. Dzięki niej nig­dy nie jes­tem sa­ma i z dnia na dzien co­raz częściej się uśmiecham. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 stycznia 2012, 22:25

W ocze­kiwa­niu na lep­sze jutro
czes­to za­pomi­namy
co dal nam dzi­siej­szy dzien 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 lutego 2010, 23:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki