Wyszukiwarka: dziecko szczęście

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ko szczęście — zgromadziliśmy 68 tekstów.

- Mamusiu...?
- Tak, Skarbie?
- Co to ta­kiego jest Miłość?
- Wiesz Córeczko, to ta­kie wiel­kie szczęście.
- Jak wiel­kie Mamo?
- Tak wiel­kie jak przy zna­lezieniu czte­rolis­tnej ko­niczyn­ki, której mo­zol­nie szu­kaliśmy całe życie. Jed­nak niektórzy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 178 fiszek • 26 grudnia 2009, 12:44

- Chciałam się z Tobą pożeg­nać - po­wie­działam stojąc w drzwiach wejściowych a po po­liczku płynęły mi łzy
* Tyl­ko po to tu przyszłaś ?- spy­tał obojętnym to­nem
- Chy­ba tak. Chciałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 92 fiszki • 13 października 2009, 18:11

Raz w życiu nat­ra­fia się okaz­ja, pew­ne zrządze­nie lo­su, kiedy czu­jesz, że możesz spełnić marze­nie, że życie będzie ciekaw­sze... Cze­kasz na tę chwilę z prag­nieniem, jak dziec­ko na pre­zent gwiazdkowy...
Nie trać nig­dy war­tości szczęścia z ocze­kiwa­nia na pre­zent. Spójrz na dzieci... Ty też ta­ki byłeś... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 16 września 2010, 17:39

Jed­na mała łza o mar­mu­rową po­sadzkę się roz­bi­ja. A w niej czy­jeś życie echem się od­bi­ja. Łza mat­ki, co pier­wszy raz swo­je dziec­ko do­tyka i dziec­ka, co przed oj­cem w po­koju się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 64 fiszki • 11 września 2010, 14:34

Zwy­cięstwo - wy­wołać szcze­ry uśmiech szczęścia, u naj­smut­niej­sze­go dziec­ka na świecie. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 lipca 2010, 19:11

W bez­tros­kich oczach dziec­ka dos­trzec można szczęście, które­go bra­kuje nam samym... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 2 maja 2011, 12:45

(...) Możemy so­bie na wszys­tko poz­wo­lić. Możemy żyć, jak nam się po­doba. Wra­cać do do­mu nad ra­nem, pić i ćpać do niep­rzy­tom­ności, spać cały dzień, flir­to­wać na dys­ko­tekach, kochać się z kolegami [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 44 fiszki • 13 stycznia 2011, 19:30

Każdy z Nas jest dziec­kiem w oczach rodziców i każdy z Nas ocze­kuję ra­dości w ich oczach, kiedy udaję się Nam coś osiągnąć. W oczach mo­jej mat­ki jej zab­rakło. Gdy in­ni świętowali [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 41 fiszek • 4 czerwca 2010, 11:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki