Wyszukiwarka: dziecko jest

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ko jest — zgromadziliśmy 47843 teksty.

Gdy umiera człowiek, życie staję się pustką.
Gdy umiera dziec­ko, umiera cały świat. 

myśl
zebrała 280 fiszek • 30 grudnia 2010, 22:31

- Mamusiu...?
- Tak, Skarbie?
- Co to ta­kiego jest Miłość?
- Wiesz Córeczko, to ta­kie wiel­kie szczęście.
- Jak wiel­kie Mamo?
- Tak wiel­kie jak przy zna­lezieniu czte­rolis­tnej ko­niczyn­ki, której mo­zol­nie szu­kaliśmy całe życie. Jed­nak niektórzy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 178 fiszek • 26 grudnia 2009, 12:44

Dziec­ko, rodzic, żona, oj­czyz­na to świętości. Cza­sami w ich ob­ro­nie trze­ba iść na­wet na wojnę. Ale dopóki pa­nuje pokój, będę naj­większym je­go orędow­ni­kiem…dla tych sa­mych świętości. 

myśl
zebrała 156 fiszek • 28 sierpnia 2011, 08:54

Dziec­ko - mały człowiek, a da­je ty­le siły i chęci do życia tym dużym... 

myśl
zebrała 137 fiszek • 11 września 2010, 16:23

Dziec­ko to Skarb naj­większy, skry­wa w so­bie ta­jem­ni­ce uczuć. 

myśl dnia z 5 października 2013 roku
zebrała 119 fiszek • 12 września 2010, 14:26

Szczęściem jest wie­dzieć, że wier­ność jest oczywista. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 10 marca 2012, 17:51

Obok rodziców szło dziecko.
Zain­te­reso­wało się bez­domnym człowiekiem leżącym na ław­ce,pta­kiem ze złama­nym skrzydłem,uk­rzyżowa­nym Chrys­tu­sem w przyd­rożnej kapliczce.
A was rodziców co zainteresowało? 

myśl
zebrała 116 fiszek • 29 marca 2010, 06:45

Cza­sami ma się wrażenie, że ja­ko dziec­ko pier­wszy krok zro­biło się lewą nogą. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 10 listopada 2010, 00:51

OGŁOSZE­NIA DROBNE...

... za­mienię małżeństwo które mu­si mnie kochać...
... na roz­wodników... którzy będą chcieli mnie kochać....
[ dziec­ko ] 

myśl
zebrała 109 fiszek • 20 lutego 2010, 00:12

Gdy tyl­ko po­jawiasz się w pob­liżu, ja, niczym dziec­ko we mgle, błądzę wśród włas­nych myśli i przechodzą mnie dreszcze, które nie poz­wa­lają pos­ta­wić ko­lej­ne­go kro­ku, a język plącze się, jak­by kręcił się na ka­ruze­li, nie poz­wa­lając wy­powie­dzieć ani słowa...nie wspo­minając już o moc­niej bijącym sercu...


Z dedykacją. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 15 listopada 2010, 15:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:22shulag sko­men­to­wał tek­st Ileż fałszu jest w [...]

dzisiaj, 19:21Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:19Niusza sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 19:18Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st W długiej ko­lej­ce po [...]

dzisiaj, 19:16jantar sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 19:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 19:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:15Starlight. sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=kGs-M-4BXmM