Wyszukiwarka: dziecko jest

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ko jest — zgromadziliśmy 389 tekstów.

- Mamusiu...?
- Tak, Skarbie?
- Co to ta­kiego jest Miłość?
- Wiesz Córeczko, to ta­kie wiel­kie szczęście.
- Jak wiel­kie Mamo?
- Tak wiel­kie jak przy zna­lezieniu czte­rolis­tnej ko­niczyn­ki, której mo­zol­nie szu­kaliśmy całe życie. Jed­nak niektórzy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 178 fiszek • 26 grudnia 2009, 12:44

Przez całe życie jes­teśmy dziećmi [...] Na­wet jeśli o tym za­pomi­namy, ta cząstka dziec­ka ciągle jest w nas [...] 

myśl
zebrała 133 fiszki • 1 czerwca 2010, 21:12

Tęcza
Dla dziec­ka jest ma­gią ze skar­bem na końcu istnienia.
Dla do­rosłego rzeczy­wis­tym do­wodem na roz­szcze­pienie światła.
Cza­sami war­to zbyt dużo nie wiedzieć. 

myśl dnia z 8 września 2014 roku
zebrała 110 fiszek • 1 kwietnia 2010, 20:30

Opieko­wał się mną, gdy byłem cho­ry, brał ur­lop bym nie był sam ze swoimi prob­le­mami, umiał mnie zaw­sze słuchać, zro­zumieć i pomóc. Mi­mo bra­ku więzów krwi był moim oj­cem i choć nigdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 108 fiszek • 25 listopada 2010, 07:08

... wycho­wywa­nie dziec­ka dla niego sa­mego, czy też dla włas­nej du­my, jest prze­jawem egoizmu...
... dob­rze wycho­wany człowiek to ta­ki, z które­go wszys­cy mogą być dum­ni... i ob­cy, i bliscy... 

myśl
zebrała 98 fiszek • 20 października 2010, 07:51

Dziec­ko naj­bar­dziej bez­radne jest wo­bec łez mat­ki, które - jak szty­lety - za­dają naj­większy ból młodej duszyczce. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 5 października 2010, 17:38

Dziś, jeszcze tyl­ko dziec­ko nie jest sa­mot­ne pośród tłumu. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 22 października 2010, 00:59

- Chciałam się z Tobą pożeg­nać - po­wie­działam stojąc w drzwiach wejściowych a po po­liczku płynęły mi łzy
* Tyl­ko po to tu przyszłaś ?- spy­tał obojętnym to­nem
- Chy­ba tak. Chciałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 92 fiszki • 13 października 2009, 18:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Wszystkie
Filtruj wyniki