Wyszukiwarka: dzień dobry

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzień dob­ry — zgromadziliśmy 275 tekstów.

byłam two­ja już na 'dzień dobry' 

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 czerwca 2010, 19:23

...jeszcze parę lat te­mu idąc ulicą słysze­liśmy słowa: dzień dob­ry, miłego dnia, a dziś naj­częściej słyszy­my przek­leństwa, zarówno wśród do­rosłych jak i młodzieży, a na­wet dzieci...tak poszliśmy z po(d)stępem do przodu... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 11 września 2011, 02:51

Aby stać się dob­rym człowiekiem, sta­raj się przeżyć jak naj­więcej dni, w których Anioł Stróż nie będzie mu­siał Ci pomagać. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 4 czerwca 2010, 02:03

(...) dob­ry seks, me­todą na uda­ny dzień 

myśl
zebrała 54 fiszki • 11 czerwca 2011, 20:47

Szedłem chod­ni­kiem, po­wie­działem ,, dzień dob­ry!" i po­myślałem kur­de zno­wu muszę kłamać ... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 10 lipca 2010, 00:23

Po­myśl tyl­ko, gdy po­wiesz jej 'cześć' to będzie miała dob­ry hu­mor cały dzień co poz­wo­li jej roz­we­selić z 10 osób. Każde z tych 10 osób z dob­rym hu­morem pop­ra­wi hu­mor jeszcze 10 in­nym. Te 10 in­nych jeszcze in­nym .. itd. Może jed­nak warto? 

myśl
zebrała 54 fiszki • 19 listopada 2010, 14:23

A co ro­bię gdy psychi­ka wy­siada?
- de­lek­tuję sie wspom­nieniami tych dob­rych dni , które już daw­no stra­ciły datę ważności. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 12 września 2010, 18:40

Uśmie­chem po­maluj mój dzień,
dob­rym słowem na­daj rytm. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 22 sierpnia 2010, 23:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Wszystkie
Filtruj wyniki