Wyszukiwarka: dziś

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziś — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Li­mit płaczu na dziś wyczer­pałem wczoraj. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 23 listopada 2009, 10:07

Kiedyś będę lep­sza, jeszcze będę szczęśli­wa, będę pot­ra­fiła za­pom­nieć i znów zaufać..


dziś nie stać mnie na wiarę. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 17 maja 2010, 18:04

Próbo­wałam so­bie dziś wyob­ra­zić, że wca­le go nie poz­nałam. Że go nie było, nie ma i nie będzie. Naj­bar­dziej za­bolało „nie będzie”. Pew­nie dla­tego, że to aku­rat prawda. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 11 kwietnia 2010, 10:00

Nie gniewaj się Kocha­na, że idę dziś z kum­pla­mi na pi­wo. Pot­rze­buję trochę samotności... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 6 kwietnia 2010, 22:02

Tyl­ko Two­je po­całun­ki spra­wiały,że uk­radkiem ob­li­zywałam war­gi nie mogąc na­sycić się ich słodyczą...
i... na­leśni­ki z truskawkami.
Dziś już nic tak nie smakuje... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 15 marca 2010, 19:49

To, że mam dziś zły hu­mor, nie oz­nacza, że nie jes­tem szczęśliwa. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 21 stycznia 2010, 22:48

Wczo­raj wmówiłam całemu światu, że jes­tem ok­ropnie szczęśli­wa - uwie­rzy­li. Dziś wma­wiam to so­bie - może też się uda. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 lutego 2010, 21:52

Była chodzącą bombą ra­dości. Śmiała się, trys­kała ener­gią, a prze­de wszys­tkim Go kochała. Od­szedł. Za­bierając ze sobą jej bombę, a zos­ta­wił łzy, ból i brak sen­su życia. Dziś by fun­kcjo­nować, każde­go ran­ka wsta­je łyka tab­letki na us­po­koje­nie i mod­li się by w drodze do szkoły go nie spotkać.... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 9 czerwca 2010, 16:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki