Wyszukiwarka: dystans

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dys­tans — zgromadziliśmy 207 tekstów.

Dob­rze jest gdy ludzie przy­naj­mniej cza­sami...
uśmie­chem mierzą dys­tans po­między uszami.
 

myśl
zebrała 289 fiszek • 6 marca 2011, 08:57

Uświado­miłam so­bie nag­le, że wspom­nienia bolą naj­bar­dziej, kiedy jest się w miej­scach, z który­mi są związa­ne. Z da­la od nich człowiek na­biera dystansu. 

myśl
zebrała 179 fiszek • 20 grudnia 2010, 20:31

Żeby mieć in­nych blis­ko, trze­ba mieć do siebie dystans... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 25 czerwca 2010, 07:32

Każdy myśli i czu­je w różnym stop­niu 'zaawan­so­wania',
dla­tego po­win­niśmy zacho­wywać dys­tans wo­bec in­nych ludzi. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 23 września 2010, 18:48

Szczęśli­wi będą Ci , którym nig­dy nie zab­raknie dys­tansu do siebie i in­nych . 

myśl
zebrała 75 fiszek • 24 lipca 2010, 19:59

Za­nim ruszysz w drogę,wyz­nacz so­bie cel wędrówki - szyb­ciej doj­dziesz.Tyl­ko zważaj ,aby nie był to ma­raton od­bierający dech w płucach.Wy­bieraj krótsze dys­tanse da­lej zaj­dziesz,więcej dokonasz

W nieus­tannym biegu i wal­ce o lep­sze jut­ro,uważaj,abyś nie stra­cił te­go ,co do tej po­ry osiągnąłeś 

myśl
zebrała 72 fiszki • 13 października 2010, 13:05

Nie­rzad­ko małe słówko pot­ra­fi po­konać wiel­kie dys­tanse... między ludźmi. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 12 stycznia 2011, 23:37

Nie ufaj ni­komu i ciesz się życiem.

Dys­tans ułat­wia życie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 18 kwietnia 2010, 11:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Wszystkie
Filtruj wyniki