Wyszukiwarka: dystans

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dys­tans — zgromadziliśmy 143 teksty.

Dob­rze jest gdy ludzie przy­naj­mniej cza­sami...
uśmie­chem mierzą dys­tans po­między uszami.
 

myśl
zebrała 289 fiszek • 6 marca 2011, 08:57

Żeby mieć in­nych blis­ko, trze­ba mieć do siebie dystans... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 25 czerwca 2010, 07:32

Każdy myśli i czu­je w różnym stop­niu 'zaawan­so­wania',
dla­tego po­win­niśmy zacho­wywać dys­tans wo­bec in­nych ludzi. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 23 września 2010, 18:48

Nie ufaj ni­komu i ciesz się życiem.

Dys­tans ułat­wia życie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 18 kwietnia 2010, 11:34

Cza­sami tak łat­wo wcisnąć gu­zik STOP, i zat­rzy­mać się w miej­scu, za­pomi­nając o tym do cze­go się dążyło. Wra­cać myśla­mi do przeszłości i zat­ra­cać się ciągle w pajęczy­nie wspom­nień, mając jed­nocześnie świadomość [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 68 fiszek • 13 lipca 2010, 17:45

Gru­bym ludziom łat­wiej trzy­mać dys­tans, ale trud­niej się zdystansować. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 20 sierpnia 2010, 11:41

... naj­większym prob­le­mem nie jest dys­tans ja­ki Nas dzieli, lecz jed­nos­tki miary... jed­ni mierzą w cen­ty­met­rach, met­rach i ki­lomet­rach... drudzy w sto­pach, yar­dach i mi­lach... a są i ta­cy co używają, łok­ci, wior­st i in­nych dziw­nych, a sta­rożyt­nych miar... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 11 marca 2011, 00:02

Zwiększ swój dys­tans, a szyb­ciej go pokonasz. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 kwietnia 2010, 00:15

.....miej­my dys­tans do tego.....
....... cze­go nie pot­ra­fimy dogonić..... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 1 października 2012, 21:01

Ta niez­mier­nie urocza nieśmiałość w tych skra­danych spoj­rze­niach, w spoj­rze­niach w których po­konu­jemy już nieis­totny dys­tans, gdy spo­tyka­my się choć przez chwilę… 

myśl
zebrała 59 fiszek • 29 kwietnia 2010, 09:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:58Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st O PRZY­JAŻNI KON­KRET­NIE

dzisiaj, 14:57Paladin sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:55Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st ****** *** ...miłe słowa tra­fiają [...]

dzisiaj, 14:54Niusza sko­men­to­wał tek­st Pozostawiłeś naj­wspa­nial­sze wspom­nienia. Po­tykając [...]

dzisiaj, 14:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ludzie Są Niedob­rzy

dzisiaj, 14:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 14:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]

dzisiaj, 14:43Paladin sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]