Wyszukiwarka: droga

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dro­ga — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

...i cóż z te­go że dro­ga wy­daje się pros­ta i usłana kwiata­mi sko­ro diabeł po­zamieniał znaki. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 19 kwietnia 2010, 09:46

Pa­nie Boże, dlacze­go sta­wiasz mi Go na drodze, sko­ro wiesz, że nie poz­wo­lisz nam być razem? 

myśl
zebrała 127 fiszek • 30 grudnia 2009, 18:31

Płacz przy­jacielu... bo dro­ga do za­pom­nienia leży za wo­dos­pa­dem łez. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 24 kwietnia 2010, 20:43

przek­li­nam wszys­tkich, którzy znając drogę do nieba nie pro­wadzą tam innych. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 29 stycznia 2010, 15:08

uwodzić zaczęła
w przykrótkiej sukience
je­go umysł i serce

bez­wstyd­na nadzieja

zam­knął oczy
by nie patrzeć
lecz wte­dy zaczął widzieć wyraźniej
bo zdążyła już wkroczyć
na drogę je­go świadomości 

myśl
zebrała 103 fiszki • 27 kwietnia 2010, 19:58

bo wier­ność to nie przyd­rożny kamień
który można kopnąć
w pra­wo lub w lewo
gdy na drodze staje
wier­ność to trwanie
przy tym sa­mym sercu
-stale 

myśl
zebrała 103 fiszki • 24 kwietnia 2010, 18:50

Weź w dłoń pędzel i na­maluj ze mną wschód Nasze­go słońca, który rozświet­li Nam drogę do serc. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 9 kwietnia 2010, 09:22

- Minęło pół ro­ku, a Ty da­lej zap­lu­wasz się her­batą gdy go widzisz.
- Czas jest prze­ciw­ko mnie.
- Po pros­tu nie chcesz o nim zapomnieć.
- Prob­lem w tym, że ja nie mam o czym za­pomi­nać. Nie łączyło nas nic oprócz pa­ru przy­pad­ko­wych rozmów, uśmiechów i dróg. Po pros­tu każde je­go słowo wy­warło zbyt duże piętno na życiorysie. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 30 kwietnia 2010, 21:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki