Wyszukiwarka: dobry humor

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ry hu­mor — zgromadziliśmy 41 tekstów.

... "Jest Crun­chips, jest Im­pre­za !!!"...
... a za moich czasów star­czył dob­ry humor... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 16 grudnia 2010, 00:01

Ot­warte, ciepłe ser­ce, ro­zum w podręcznej to­reb­ce, rozsądek w ple­caku, dusza go­towa na wyz­wa­nia, sza­leństwo w ręku, spon­ta­niczność w kie­sze­ni - możesz już jechać wszędzie...

(dla każde­go kto gdziekol­wiek wy­jeżdża - do­pakuj jeszcze dob­ry humor)... 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 lipca 2010, 20:04

Nie oglądaj się wstecz, jeśli nie masz na ty­le dob­re­go hu­moru, by znów spoj­rzeć przed siebie z uśmiechem. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 26 maja 2010, 07:29

Po­myśl tyl­ko, gdy po­wiesz jej 'cześć' to będzie miała dob­ry hu­mor cały dzień co poz­wo­li jej roz­we­selić z 10 osób. Każde z tych 10 osób z dob­rym hu­morem pop­ra­wi hu­mor jeszcze 10 in­nym. Te 10 in­nych jeszcze in­nym .. itd. Może jed­nak warto? 

myśl
zebrała 54 fiszki • 19 listopada 2010, 14:23

Jeśli masz dob­ry hu­mor spodziewaj się, że w naj­bliższym cza­sie znaj­dzie się ktoś, kto ci go zepsuje. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 23 marca 2010, 16:37

Dob­ry hu­mor naj­częściej mi­ja wte­dy, gdy zaczy­namy zas­ta­nawiać się nad je­go przyczyną. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 29 marca 2010, 15:30

A na deser?

1 kg Two­jego uśmie­chu ze szczyptą mo­jego hu­moru zmie­szam z Twoimi po­całun­ka­mi, aż do ut­worze­nia się błogiego stanu.
Pod­grzeję at­mosferę, a gdy ser­ce na­bie­rze tem­pa, do­dam 2 kg szyb­kiego oddechu.
A na ko­niec szepnę Ci: Dzień dob­ry, kocham Cię! 

myśl
zebrała 47 fiszek • 16 czerwca 2010, 15:38

` Gdy Twój przy­jaciel jest smut­ny, Ty auto­matycznie tra­cisz dob­ry hu­mor ... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 7 maja 2010, 19:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki