Wyszukiwarka: dni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dni — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Pa­radok­salne jest to, że marze­nia niektórych ludzi są dla nas stan­dardem, czymś co ma­my na co dzień. 

myśl
zebrała 2 fiszki

przyszedł..

..cicho, na pa­luszkach Grudzień.. usiadł na krześle i pop­ro­sił o her­batę z me­lisą:) On wie, że to będzie trud­ny miesiąc. Miesiąc pośpie­chu, za­biega­nia, niepot­rzeb­nych zgrzytów, uda­wanych ra­dości.. A wszys­tko po to, żeby przeżyć kil­ka dni w at­mosferze świąt i ra­dości, o której po pros­tu za­pomi­namy.

Grudzień, to mądry miesiąc.. i zna mo­je rozterki.. 

myśl
zebrała 2 fiszki

W jed­nym dniu wewnątrz duszy mogą kwitnąć kwiaty, by za chwilę pok­rył je śnieg, deszcz lub na­wet grad. Zmien­ność po­gody ludzkich uczuć jest niep­rze­widy­wal­na i nie może od­gadnąć jej na­wet naj­lep­szy me­teoro­log z kil­kudziesięciolet­nim stażem pracy. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Kto po­wie­dział że my jes­teśmy siebie pewni
Tak sa­mo jak pew­ne są os­ta­teczne te dni, które
Prze­cież i tak na­dejdą, od bo­ga lub od zdrowia
Życie może odeb­rać pier­wsza przy­pad­ko­wa choroba
Ja­kieś mądre myśli, no nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 października 2009, 16:11

Z każdym dniem widzę ja­cy ludzie nap­rawdę są i boję się jutra. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Chciałam po­kazać Ci niebo...
Mo­je włas­ne, małe niebo.
Mieliśmy płynąć ra­zem do wspólne­go morza.
Chcieliśmy oglądać tą samą tęczę i te sa­me gwiazdy.
Cze­kaliśmy w jed­nym cza­sie na wiado­mości od siebie, ba­liśmy się siebie te­go sa­mego dnia.
Myśle­liśmy o so­bie w ten sam wieczór i w tą samą noc.
A te­raz mil­czysz... Nie ma już wspólne­go morza, tych sa­mych gwiazd, iden­tycznych myśli i spo­koj­nych dni... 

myśl
zebrała 2 fiszki

Nieważne czy jes­teś dziec­kiem ,czy może pat­rzysz na dzieci swoich dzieci, nieważne czy jes­tes po slu­bie czy do­piero szu­kasz swo­jego swiatel­ka.Na­pew­no nie raz prze­zyłeś piek­ne chwi­le a cza­sem miałeś gor­sze dni ,cza­sem śmiałeś sie z słów ta­kich jak miłósć ,przy­jazn, lecz cza­sem pot­rze­bujesz ich...naj­ważniej­sze jest abys miałpew­ność że jest ktos kto ciebie ro­zumie..bo jes­li bedziesz sam two­je życie ur­wie sie jak ten wstęp

Wstęp 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 października 2009, 19:36

Spot­kałem Ciebie wiele lat temu,
w ma­leńkiej dłoni swe ser­ce mi dałaś.
Po­kochałaś tak moc­no nie wie­dzieć czemu
i kochać już nig­dy nie przestałaś.

Bez­drożami nałogu brnąłem w nieznane,
Na przekór miłości, którą dzi­siaj chłonę.
Dep­cząc marze­nia tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki