Wyszukiwarka: decyzje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: de­cyz­je — zgromadziliśmy 826 tekstów.

Z niektóry­mi de­cyz­ja­mi jest jak z owo­cami, doj­rze­wają w nas do cza­su zbiorów ... cza­sami jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta za zer­wa­nym owocem. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 19 maja 2010, 06:31

Niepew­ność wciąż pod­my­wa fun­da­men­ty podjętych decyzji. 

myśl dnia z 14 października 2013 roku
zebrała 154 fiszki • 16 maja 2010, 17:14

Każda dzi­siej­sza de­cyz­ja ma wpływ na przyszłe wydarzenia 

myśl
zebrała 146 fiszek • 14 czerwca 2010, 11:56

slo­wa sa tak kruche , ze ca­ly czas musza po­dej­mo­wac de­cyz­je, co wlas­ci­wie chca powiedziec... 

myśl
zebrała 145 fiszek • 30 października 2010, 10:04

Jed­ne z naj­trud­niej­szych de­cyz­ji to te, które trze­ba podjąć po­mimo, że od­bierają nam cząstkę te­go co kocha­my ... 

myśl
zebrała 143 fiszki • 7 kwietnia 2010, 16:25

To nie czas leczy ra­ny, ale nasze de­cyz­je do­tyczące te­go, jak go wykorzystamy... 

myśl
zebrała 140 fiszek • 9 października 2010, 11:55

Nie ten mo­ment, nie ta de­cyz­ja, i nic już nie jest ta­kie samo. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 16 listopada 2012, 13:20

Naszym spraw­dzianem są trud­ne decyzje. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 8 lutego 2012, 10:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki