Wyszukiwarka: dam rade

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dam ra­de — zgromadziliśmy 438 tekstów.

Może nie dam Ci mat­czy­nego ciepła, nie utulę tak czu­le jak­byś chciała, może Twych zwie­rzeń nie zro­zumiem, i war­koczy zap­leść nie potrafię..
Ale spra­wię, że każda Two­ja mała łza na mej koszu­li za­pachnie szczęściem..


dla mo­jej córeczki Julci. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 15 maja 2011, 18:17

Naj­piękniej­szą z dam w pałacu dos­ko­nałości jest pros­to­ta w swej suk­ni wyjątkowości. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 16 kwietnia 2011, 00:14

Co ma po­wie­dzieć sza­leniec, sko­ro "normalny" człowiek mówi : "nie dam się zwa­riować" ? 

myśl
zebrała 89 fiszek • 11 listopada 2010, 14:08

Cza­sami słowa "dam so­bie ja­koś radę"oz­naczają to sa­mo co "pomóż mi". 

myśl
zebrała 88 fiszek • 27 lipca 2010, 13:06

Za­miast mówić mi że jes­tem sek­sowna, po­wiedz że jes­tem piękna. A za­miast py­tać czy pójdę z Tobą do łóżka, spy­taj czy dam się zap­ro­wadzić na ko­niec świata.

Wte­dy od­dam ci się bez wątpienia... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 1 lutego 2010, 18:19

Nie dam się po­konać bo po­myślą,że anioła swe­go stra­ciłam i pod­pi­sałam cy­rog­raf z diabłem 

myśl
zebrała 74 fiszki • 30 grudnia 2010, 18:51

Nie dam się owinąć w okół pal­ca, lecz w okół ser­ca zaw­sze możesz próbować. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 12 lipca 2011, 04:19

Wiele ra­zy mówiłam, że dam radę, jed­nak często się myliłam. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 3 lipca 2010, 09:40

Jeśli nie masz uśmie­chu, dam ci je­den z moich. Ja na pew­no nie zu­bożeję, a ty możesz za to stać się bo­gat­szy. Bo­gat­szy o piękno. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 5 kwietnia 2010, 15:37

Don Juan

Przez świat idzie sam,
cho­ciaż wokół ma wiele dam. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 2 maja 2010, 19:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:24jantar sko­men­to­wał tek­st Ileż fałszu jest w [...]

dzisiaj, 19:22shulag sko­men­to­wał tek­st Ileż fałszu jest w [...]

dzisiaj, 19:21Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:19Niusza sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 19:18Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st W długiej ko­lej­ce po [...]

dzisiaj, 19:16jantar sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 19:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 19:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2