Wyszukiwarka: czuję tracę cię

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: czuję tracę cię — zgromadziliśmy 21 tekstów.

Czuję, że Cię tracę...Wskazówki ze­gara spo­tykają się częściej od Nas.. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 23 lipca 2010, 23:36

Im bar­dziej Cię tracę tym bar­dziej czu­je że mi na To­bie zależy.. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 8 lutego 2010, 14:35

spóźniłam się, o tę pa­re se­kund .. cho­ciaz może tak nap­rawde o troche więcej..
gdy już miałam naszy­kowaną wiado­mość w której ub­rałam w słowa swo­je uczu­cia do Ciebie, przykładając opuszek pal­ca na klawiszu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 grudnia 2009, 20:08

Jest jed­no ta­kie piękne miej­sce, od sa­mego pat­rze­nia przechodzą mnie dreszcze, a kiedy czuję za­pach te­go miej­sca ogar­nia mnie całko­wita roz­kosz. Ale żeby tak było, pot­rze­ba mi jeszcze Ciebie. To miej­sce tra­ci swój urok, gdy nie ma Cię tam ze mną. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 kwietnia 2010, 17:36

Kocham cię? dla mnie te słowa nie mają znacze­nia, jeśli są wy­powie­dziane bez uczu­cia, niepop­rawny ro­man­tyk to wy­powiada tyl­ko dla­tego że nie czu­je praw­dzi­wej ma­gi słów "kocham cię" , z każdym następnym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 listopada 2010, 09:14

tak bar­dzo się ode mnie oddaliłaś..
tak bar­dzo już mnie nie potrzebujesz..
tak bar­dzo chciałabym Ci pomóc..
tak bar­dzo mnie ranisz..
tak bar­dzo nie wiem co robić..
czuję, że Cię tracę.. przyjaciółko.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 listopada 2010, 14:22

Cza­sami chciałabym cofnąć się do czasów dzieciństwa, kiedy to naj­większym prob­le­mem była bab­ka z pis­ku, która nie wyszła; a ma­ma znała od­po­wie­dzi na wszys­tkie mo­je py­tania. Dlacze­go te­raz tak nie jest? Wraz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 lutego 2010, 18:07

Kiedy cię widzę to mój umysł ku­li się w so­bie i za­myka, jak­by ze strachu przed po­pełnieniem błędu. Wte­dy ciało bez­karnie ro­bi dużo za­mie­sza­nia swoim gorącym pożąda­niem. Ręce ciągną do two­jego ciała, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 listopada 2009, 17:49

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki