Wyszukiwarka: człowiek zwierzę

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowiek zwierzę — zgromadziliśmy 92 teksty.

Sta­rość nie ra­dość, śmierć nie we­sele, młodość nie mądrość; cze­mu człowiek - zwierzę? 

myśl
zebrała 31 fiszek • 15 lipca 2010, 16:17

Nie rodzisz się człowiekiem. Możesz się nim stać. Podzi­wiam praw­dzi­wych, pełno­war­tościowych ludzi... Tych mających po­ten­cjał aby się ni­mi stać to­leruję... Ale niektóre jed­nos­tki są dla mnie w hierar­chii niżej od zwierząt i na­wet ich nie szanuję. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 lipca 2010, 16:17

Człowiek w tłumie zacho­wuje się jak zwierzę w stadzie - ko­piuje zacho­wanie in­nych zwierząt. A ja wolę myśleć sa­modziel­nie, dla­tego nie lu­bię tłoku. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 listopada 2010, 20:04

Człowiek po­sunie się do wszys­tkiego, kwes­tia ce­ny zaś zwierzę, nie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 lipca 2010, 00:03

Człowieka moz­na naz­wac zwierzęciem o zmyśle estetycznym. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 lipca 2010, 15:14

Os­tatni tydzień, to nieus­tanna wal­ka o życie mo­jego psa.
Szan­se na jej ura­towa­nie były mi­nimal­ne. Pat­rzyłam w te roz­paczli­wie smut­ne oczy...na jej całko­wity brak siły, apa­tię... Nie wie­działam co mam zro­bić, by zaoszczędzić [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 kwietnia 2012, 23:56

Kiedyś prze­cież zaw­sze nad­chodzi ko­niec...Każdy z nas kiedyś z te­go por­ta­lu znik­nie, tak po pros­tu za­pom­ni. Po­zos­taną tyl­ko nieliczni.
Może kiedyś ktoś jeszcze wspom­ni np. o:
Pa­ni eyesOF­soul i będzie roz­myślał, czy na­pisała w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 1 września 2009, 01:48

Sko­ro zwierzę jest bes­tią dla człowieka, to 
czy człowiek nie jest bes­tią dla niego? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 lutego 2011, 05:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wszystkie
Filtruj wyniki