Wyszukiwarka: człowiek zwierzę

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowiek zwierzę — zgromadziliśmy 92 teksty.

Zwierzęta są wiel­ki­mi al­truis­ta­mi. Według osób mających z ni­mi do czy­nienia, to one za­miast ludzi po­siadają niez­wykle ważne cechy człowieka. Wier­ność i złote serce... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 października 2012, 14:03

Zwierzęta uciekają przed dra­pieżni­kami, które na nie po­lują. Ogólnie uni­kają zag­rożenia. Różni­ca między ludźmi a zwierzęta­mi jest ta­ka, że człowiek oprócz te­go ucieka często przed szczęściem i miłością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 marca 2012, 20:48

Człowiek jest gor­szy od zwierzęcia.Zwierzę nie za­bija bez przyczy­ny, człowiek - tak. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Sko­ro każdy człowiek ja­kiego się spot­ka uważa się za naj­lep­sze­go, spra­wied­li­wego i nieomyl­ne­go to skąd się biorą prze­moc i woj­na w świecie???
Czyżby zwierzęta toczyły za­ciętą bitwę...??? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 grudnia 2011, 12:29

marzy­my o PRAW­DZI­WYM uczu­ciu, a jak go doświad­cza­my,wychodzi z nas al­bo zwierzę al­bo tchórz...
(hmm...człowiek...) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 września 2009, 08:29

Jes­tem nie wiem jak i gdzie po pros­tu jes­tem i żyje , ale po co to wszys­tko czy co­kol­wiek ma ja­kiś sens, czy mo­je życie dąży do cze­gokol­wiek co przeob­ra­zi się w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 kwietnia 2013, 00:02

Człowiek jest głupi.
Zwierzę żyje, umiera, jest po­kar­mem dla dru­giego zwierzęcia, jest częścią przy­rody, harmonii.
Człowiek żyje, za­bija in­nych, je­den na mi­lion tyl­ko jest war­tościowy, a i tak go za­biją, jeśli sam te­go nie zrobi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2011, 20:00

Człowiek nic se nie ro­bi z życia zwierząt, a prze­cież sam nim jest. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wszystkie
Filtruj wyniki