Wyszukiwarka: cisza

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cisza — zgromadziliśmy 880 tekstów.

Ludzie opęta­ni sa­mot­nością
uciekają od wszel­kiego spokoju
i szu­kają de­monów o stok­roć gorszych
niż mar­twa cisza w pokoju… 

myśl
zebrała 102 fiszki • 6 listopada 2010, 15:06

Czy można zasnąć z myślą, że na kimś za­leży, a budząc się stwier­dzić, że nie wiado­mo co się czu­je? A może to po pros­tu chwi­lowy stan. Spokój spo­wodo­wany ciszą. Cisza spo­wodo­wana bra­kiem odze­wu i nie widze­niem ukocha­nej oso­by. Spokój, który mi­nie i może powrócić. Nie wiado­mo kiedy to się sta­nie. Może tak sa­mo jak myśl po prze­budze­niu. Niespodziewanie. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 8 grudnia 2010, 19:55

Niekiedy cisza jest naj­lep­szą ciętą ripostą 

myśl
zebrała 101 fiszek • 3 lutego 2010, 15:43

Gdzieś, tam w krzy­ku umarł śmiech, a cisza za­marła w bezruchu... 

myśl
zebrała 99 fiszek • 8 maja 2011, 19:05

Lu­bię wie­czo­ry właśnie ta­kie jak ten. Kiedy mam wrażenie, że nie otacza mnie nic in­ne­go, jak tyl­ko ciepła cisza i przy­jaz­ny szmer wiat­ru, a to­warzyszy mi je­dynie jas­ny blask ty­siąca gwiazd. Wtedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 97 fiszek • 30 sierpnia 2010, 00:02

` Wiesz co naj­bar­dziej bo­li ?! ..To że kiedyś pot­ra­filiśmy roz­ma­wiać na każdy te­mat, na­wet ten naj­mniej is­totny, śmiać się bez końca i nie przejść obok siebie obojętnie. A te­raz.. te­raz uni­kamy się, jak­byśmy się nie znali.

[ Cisza bo­li. - te­raz te­go doświad­czyłam. ]


* Włas­na Refleksja 

myśl
zebrała 97 fiszek • 26 kwietnia 2010, 19:13

....a ta cisza ma smak niewy­powie­dzianych słów... 

myśl
zebrała 97 fiszek • 11 października 2010, 18:04

Po­kora jest jak cisza.
Nikt jej nie słyszy, ale dzięki niej wszys­tko może zos­tać usłyszane. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 2 czerwca 2010, 13:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki