Wyszukiwarka: ciesz się życiem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ciesz się życiem — zgromadziliśmy 116 tekstów.

Można czer­pać ra­dość z kon­sum­pcji życia - z roz­koszy miłości, z przypływu ad­re­nali­ny, z władzy, po­siada­nia... Ale można też czer­pać ją z myśle­nia, in­te­reso­wać się światem, by to niesa­mowi­te, skom­pli­kowa­ne zja­wis­ko - życie - nie prze­minęło ot tak, niez­ro­zumiałe. Można cie­szyć się życiem, inaczej... 

myśl
zebrała 104 fiszki • 17 sierpnia 2010, 18:19

Ciesz się życiem i wy­korzys­taj swoją szansę z roz­wagą, ona nie przychodzi dru­gi raz... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 maja 2010, 13:59

Nie ufaj ni­komu i ciesz się życiem.

Dys­tans ułat­wia życie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 18 kwietnia 2010, 11:34

Nicze­go nie mogę być pew­na. Nie wiem co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok. Dla­tego muszę żyć chwilą i cie­szyć się życiem. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 23 lipca 2011, 00:36

Za­pew­niaj­my so­bie jak naj­więcej drob­nych codzien­nych przy­jem­ności , bo dzięki nim cie­szy­my się życiem . 

myśl
zebrała 61 fiszek • 10 listopada 2010, 10:01

Myśli tańczące po­między chmu­rami ba­wiący­mi się z księżycem zam­knij w szuf­ladzie i pozwól im doj­rze­wać. Zaj­mij się bieżącym życiem, wal­cz z prob­le­mami, ciesz się drob­ny­mi ra­dościami. Gdy na­dej­dzie chwi­la doj­rzałe myśli sa­me udo­wod­nią, że dla nich to już czas by mogły zo­baczyć światło dzienne. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 maja 2010, 10:20

Wiesz, cze­kam na ten dzień, kiedy przyj­dziesz po mnie i za­bie­rzesz tam, gdzieś jes­teś już kil­ka lat. Ale proszę, nie spiesz się. Naj­pierw muszę nau­czyć się żyć tu­taj, do­cenić wiele spraw, przeżyć swo­je życie tak, by później cie­szyć się wie­cznym życiem tam. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 września 2010, 10:40

Z życiem jest jak z puzzla­mi: za­miast cie­szyć się ty­mi ele­men­ta­mi, które ułożyliśmy, zwra­camy uwagę na te, których nam brakuje... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 17 września 2010, 22:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wszystkie
Filtruj wyniki