Wyszukiwarka: chwile ulotne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: chwi­le ulot­ne — zgromadziliśmy 126 tekstów.

Te wszys­tkie ulot­ne chwi­le, które tak kocham z Tobą spędzać, spra­wiły, iż mam się te­raz z cze­go cie­szyć
Mi­mo, że bar­dziej za­leży Ci na in­nej.

Dziękuję za wszys­tko, choć pragnę więcej.
Jut­ro też jest dzień. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 grudnia 2010, 18:22

Wczo­raj jest już nieak­tual­ne, jut­ro - niepew­ne, te­raz - ulotne...
... I jak tu k***a żyć, sko­ro każda chwi­la jest tak nies­ta­bil­na i zmienna?

(przep­raszam za gwiaz­dki, ale to dla "umocnienia" sen­su myśli) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 maja 2010, 22:18

W no­cy, gdy śni­my, nasze marze­nia układają się w lo­giczną całość i stają się tak real­ne, iż na­wet po prze­budze­niu niezap­rzeczal­nie wie­rzy­my, że to praw­da i w tej pier­wszej, słod­kiej, ulot­nej chwili [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 czerwca 2011, 18:45

Cze­mu szczęście i ra­dość są tak ulotne?
Cze­mu nie trwają dłużej niż kil­ka chwil mi­jających z prędkością światła?
Cze­mu płaci się za nie łzami?
Cze­mu choć raz, nie może być przez dłuższą chwi­le dobrze?
Bo to życie. Po prostu.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 listopada 2010, 12:20

Kochać jest trud­niej niż niena­widzić lecz bez miłości pochwy­conej w ulot­ne tak chwi­le sta­libyśmy się pustą kartą bez możności jej wypełnienia''

Amnika& 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 czerwca 2010, 20:22

Łzy oceanu za­mieniają się w sop­le,one nie poz­wolą ulot­nie chwi­lom odejść dziś,je­go i Two­je bliz­ny są do­wodem,gdyż cieżko ucałować kroplę szczęścia,gdy słońce nie ma swe­go miej­sca w naszych ser­cach i krąży między zacho­dem, a wschodem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 września 2012, 17:45

Znów się widzi­my...na­wet co dzień z iro­nia mogę po­wie­dzieć ze częściej niż wte­dy gdy by­liśmy ra­zem. Tyl­ko, że te­raz jest to całkiem służbo­we...z two­jej stro­ny z mo­jej te­raz bar­dziej chy­ba, bo jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 października 2009, 13:36

Są ta­kie chwi­le, kiedy wiem, że mogę wszystko.
Są ta­kie chwi­le, gdy wy­daje mi się, że to „wszys­tko” kiedyś i tak prze­minie. Nieza­leżnie od początku, docze­kam też końca. Młodość, sława, pieniądze i ka­riera nie trwają wie­cznie, a „zaw­sze” jest jeszcze bar­dziej ulot­ne od „teraz”.
Ale są ta­kie chwi­le, kiedy już wiem, że „na zaw­sze” może trwać o wiele dłużej niż trwa. Wszys­tko in­ne nie ma znaczenia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 marca 2010, 15:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wszystkie
Filtruj wyniki