Wyszukiwarka: chwile ulotne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: chwi­le ulot­ne — zgromadziliśmy 2326 tekstów.

Nie tyl­ko wiara poz­wa­la nam przet­rwać naj­gor­sze chwi­le w życiu. Pot­rzeb­na jest też wyobraźnia. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 8 sierpnia 2010, 20:34

Są ta­kie chwi­le i niebo się ot­wiera, gdy dob­rem ma­lujesz uśmiech na twarzy dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 stycznia 2012, 15:41

Chcę zeb­rać te wszys­tkie chwi­le spędzo­ne ra­zem z Tobą i scho­wać do wor­ka z na­pisem "szczęście". 

myśl
zebrała 46 fiszek • 23 września 2010, 16:23

Są chwi­le, by działać i ta­kie, kiedy na­leży po­godzić się z tym co przy­niesie los. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 16 sierpnia 2010, 12:46

Przys­ta­je na chwi­le, by krzyknąć wam w twarz
Jes­tem opieczęto­wany samotnością... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 stycznia 2011, 22:18

Są chwi­le gdy chce­my scho­wać się przed całym światem, a po­tem wyjść i po­wie­dzieć : już jestem. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 czerwca 2010, 22:15

By­wają chwi­le, w których mrok no­cy, zim­no os­trza, wil­goć poręczy mos­tu są tak kuszące... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 19 listopada 2010, 23:27

Cza­sami w życiu są ta­kie chwi­le, gdy trze­ba pochy­lić czoło, przełknąć dumę i uz­nać swoją niższość. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 30 maja 2010, 20:25

Piękno chwi­li po­lega na tym, że chwi­lowo za­pomi­nasz, że za chwi­le chwi­la minie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 31 lipca 2010, 10:06

Jeśli choć przez chwi­le po­myślisz, że to co zro­biłeś jest idealne
Oz­nacza to, że skończyłeś się twórczo... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 12 maja 2010, 06:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:10Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 23:08JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 22:46M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:45Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:40karykaturalna sko­men­to­wał tek­st pierwsze sma­ki próby tra­cimy liczby i rachun­ki za­pomi­namy [...]

dzisiaj, 22:38lazurowa sko­men­to­wał tek­st ...i wśród ludzi są [...]

dzisiaj, 22:36jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:36sprajtka sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w świecie, w [...]

dzisiaj, 22:36Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi