Wyszukiwarka: chamski

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cham­ski — zgromadziliśmy 45 tekstów.

`.Sie­działa sa­mot­nie na moście pełnym ludzi. NA świecie jest 6 mln ludzi a ona sie­działa sa­mot­nie ! 
Ciepły wiatr suszył jej łzy, które spa­dały od­bi­jając się echem o des­ki. Szum wo­dy, ruch [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 października 2009, 14:06

ogar­nij się dziewczyno!
masz wspa­niałego chłopa­ka, który Cie Kocha.
wspa­niałych przy­jaciół, którzy zro­bili­by dla Ciebie wiele.
wspa­niałą rodzinę która prag­nie dla Ciebie jak najlepiej.
masz wszys­tko cze­go zap­ragniesz, wszys­tko pod­sta­wiają Ci pod nos.
a Ty? Ty tyl­ko cały czas chodzisz smut­na, na­bur­muszo­na, cham­ska.. nie zauważyłaś może, że swoim zacho­waniem ra­nisz innych?
zmień to swo­je nadęte ego. zmień siebie. weź się w garść.
in­ni nie ma­ja tak dob­rze jak ty.. - pamiętaj 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 grudnia 2009, 14:31

-ja tam cza­sami tęsknię za szcze­ra i cham­ską...ale prawdą

-ee tam, to bo­li ;)

-mnie oso­biście kłam­stwo bo­li bardziej

-ni­by tak...auten­tyczna rozmowa. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 stycznia 2010, 11:34

- Zmieniłaś się .. Jes­teś cham­ska , or­dy­nar­na i bez­czel­na .. Co się stało z tą dziew­czyną , która sie­działa do 4 w no­cy przed kom­pu­terem i wy­cierała łzy w po­duszkę ..
- [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 lutego 2010, 16:35

Zwykły, drew­niany stół stoi na pla­cu pełnym ludzi. Mi­mo, że wszys­cy się po­ruszają, roz­ma­wiają, pa­nuje kom­plet­na cisza. Słychać tyl­ko stu­kot wy­sokich ob­casów stąpających po bru­ku z taką gracją, że mogły uchodzić za [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 lutego 2010, 09:01

To jest ten mo­ment kiedy znów po im­pre­zie do­wiadu­je się, co znów odwaliłam...
Później te cho­ler­ne wyrzu­ty su­mienia, ko­lej­na wy­maza­na z pa­mięci so­bot­nia noc w klubie...
Jes­tem ta­ka jak nig­dy nie chciałam być; cham­ska, wred­na, mająca wszys­tko głębo­ko w d....
Naj­gor­sze jest to, że prze­cież ta­ka nie jestem 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 października 2010, 14:24

Zde­mora­lizo­wana młodzież
Roz­pus­tne dziwki
Cham­scy faceci
Pat­rzysz i myślisz :
to całkiem in­ny, od­legły świat,
nig­dy tak nis­ko nie upadnę...

A życie pisze różne scenariusze... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 grudnia 2009, 18:48

Ta­kie nasze życie mętne, nie wiemy co cham­skie a co namiętne. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 lipca 2011, 02:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki