Wyszukiwarka: chłopak

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: chłopak — zgromadziliśmy 525 tekstów.

Al­pi­nis­ta często swe wspi­nanie sta­wia wyżej niż spuszczanie...
Lecz nor­malny, zdro­wy chłopak, zaw­sze będzie miał na opak.
 

myśl
zebrała 161 fiszek • 4 września 2011, 09:21

A ty ? Czy jes­teś tym ty­pem chłopa­ka, że gdy­bym się pot­knęła i wylądo­wała na środ­ku chod­ni­ka, przy­tuliłbyś mnie i szczerze za­pytał: 'nic ci się nie stało?', a po­tem do­dał: 'Nie mar­tw się. Na­dal cię kocham.'

myśl
zebrała 153 fiszki • 17 marca 2010, 15:05

Na­wet jeśli byłabym nieziem­sko piękna i mogłabym mieć każde­go chłopa­ka na świecie, i tak wyb­rałabym właśnie ciebie. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 4 kwietnia 2010, 21:34

Kocha­nego ciała nig­dy nie za wiele,
Ale, ty, gru­basie, idź w cho­lerę!


__________________________
Straszna dys­kry­minac­ja otyłych osób. Naj­gor­sze, kiedy spo­tyka niewin­ne dziec­ko, które jest np. wyśmiewa­ne w szko­le.. Najza­baw­niej­sze jest to, że znałam grub­sze­go chłopa­ka i on na wi­dok otyłej dziew­czy­ny mówił "ale klof­ta" i nig­dy by z taką się nie spot­kał mi­mo że sam ta­ki jest... Na­wet otyłe oso­by dys­kry­minują siebie nawza­jem.... ???? 

myśl
zebrała 90 fiszek • 26 czerwca 2010, 11:15

Myśle­nie chłopa­ka, o dziew­czy­nie jest od­wrot­nie pro­por­cjo­nal­ne do myśle­nia dziew­czy­ny o chłopaku. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 2 czerwca 2010, 22:27

... mówisz, "jes­tem silną ko­bietą"... oj­ciec, je­den dru­gi i piąty chłopak... później mąż, je­den, cza­sem dru­gi... to oni odeszli, zniszczy­li swo­je, nie Two­je życie... hmmm... lecz cóż im ofiaro­wałaś... cóż szczególne­go stworzyłaś... żaden na­wet nie próbo­wał te­go ra­tować, nie wal­czył o Ciebie... więc kto, tak nap­rawdę, i czy­je życie zniszczył ?... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 21 listopada 2010, 00:58

- Bo ty masz ty­le szczęścia z chłopakami.
- W ta­kim ra­zie, nic o mnie nie wiesz... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 9 maja 2010, 11:14

Nor­malna, nie świecąca La­tek­sem i Pud­rem, błyszcząca in­te­lek­tem nie dupą...wy­marzo­na dziew­czy­na ja­kiegoś chłopaka...usłyszane 

myśl
zebrała 73 fiszki • 7 sierpnia 2010, 10:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Wszystkie
Filtruj wyniki