Wyszukiwarka: cel życia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cel życia — zgromadziliśmy 122 teksty.

I w swoim cier­pieniu od­naj­dziesz ra­dość jeśli je­go ce­lem będzie ra­towa­nie czy­jegoś życia lub włas­nej duszy. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 25 marca 2010, 09:25

Nig­dy za życia nie będzie umierał ten, kto wal­czyć i dążyć do ce­lu potrafi. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 8 stycznia 2011, 18:59

... po­wiadają że kto raz otarł się o śmierć... kto poczuł jej czar­no-muśli­nowy kir... i za­nurzył się w ko­lory "tęczowej dro­gi"... a stopą dot­knął dru­gi brzeg Styk­su... dla te­go cały świat się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 90 fiszek • 9 listopada 2010, 00:10

Bóg piszę prze­piękne sce­nariu­sze życia, cza­sem pop­rzez og­romne cier­pienie. Gdy jed­nak od­najdu­jemy je­go sens, widzi­my że to wszys­tko było po coś, miało swój cel. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 17 czerwca 2010, 20:47

Cel na resztę życia ?
Za­mienić se­kun­dy szczęścia na la­ta spełnienia... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 5 września 2010, 16:08

Chciałabym odejść od świata próżności, od ciągłych mo­ral­nych wątpliwości.
Od bólu i łez uwol­nić możesz mnie Ty. Cho­robą zmuszasz do osiągnięcia ce­lu. Przez Ciebie ra­nię in­nych...Dla Ciebie wy­cinam ko­lej­ne ka­wałki układan­ki mo­jego życia.
Psycho­za? Mów co chcesz, mo­je życie i mój grzech...
Szczęście ma różne oblicza...*Przepraszam.... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 6 maja 2010, 11:41

Wyob­raźnia naj­mocniej­szym medykamentem,
gdy człowiek bez ce­lu, jest życia pacjentem. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 2 listopada 2010, 19:08

Idąc skróta­mi tra­filiśmy na tak długą i krętą drogę życia,
że już pra­wie stra­ciliśmy nadzieje na do­tar­cie do nasze­go celu. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 25 maja 2010, 14:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wszystkie
Filtruj wyniki