Wyszukiwarka: cel życia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cel życia — zgromadziliśmy 9150 tekstów.

Nic to, że dro­ga jest wy­bois­ta i usłana kłoda­mi…odkąd ma­my czwo­ro rąk i wspólny cel wszys­tko pokonamy. 

myśl
zebrała 311 fiszek • 11 sierpnia 2010, 06:24

Być auten­tycznym, cel, który war­to osiągnąć. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 8 grudnia 2010, 15:38

Na straży ust ko­biecych stoi smak życia. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 22 maja 2010, 17:01

Zagłuszając włas­ne myśli.
Ryt­mem mu­zyki życia. 

myśl
zebrała 164 fiszki • 26 lipca 2010, 00:44

Miłość na­wet na pus­ty­ni życia znaj­du­je oazę... 

myśl
zebrała 141 fiszek • 23 sierpnia 2013, 00:16

Kup ko­biecie suk­nię, a będzie wyglądała pięknie przez dzień.
Daj ko­biecie marze­nie i cel, a będzie wyglądać pięknie przez całe życie. 

myśl dnia z 4 listopada 2014 roku
zebrała 135 fiszek • 13 grudnia 2010, 17:11

Ma­nipu­lac­ja - uk­ryć własną niepew­ność wy­korzys­tując niepew­ność in­nych. Cza­sem wys­tar­czy nie szczędzić pochwał wyb­rańcom o nis­kiej sa­mooce­nie, żeby ich kosztem osiągnąć za­mie­rzo­ny cel. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 23 maja 2013, 07:45

"Ludzie za­pomi­nają, że piękno i cel poszu­kiwań ser­ca znaj­du­je się w ser­cu dru­giej oso­by, a nie na jej twarzy, w por­tfe­lu, czy pod ubraniem."

* frag­ment mo­jej książki "Miłość XXI wieku". 

myśl
zebrała 131 fiszek • 19 września 2010, 10:48

Kiedy sa­mot­na ko­bieta z upo­rem wkracza w życie dwoj­ga złączo­nych ser­cem ludzi,
zaw­sze ma je­den cel, przejąć kon­trolę nad mężczyzną.


Z pa­miętni­ka efe­mery­dy ;) 

myśl
zebrała 131 fiszek • 9 kwietnia 2013, 19:06

Może...słone krop­le życia. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 5 kwietnia 2014, 02:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:51shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:15shulag sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 10:14aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 10:04shulag sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 09:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 09:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 08:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A jed­nakmieli coś wspólne­goze [...]

dzisiaj, 06:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 06:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 05:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]