Wyszukiwarka: butach

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bu­tach — zgromadziliśmy 217 tekstów.

Cza­sami mam wrażenie, że idę przez życie w bu­tach o dwa nu­mery za małych... 

myśl dnia z 13 marca 2014 roku
zebrała 230 fiszek • 9 maja 2010, 17:54

Człowiek dąży do szczęścia, a gdy przy­pad­kiem w nie wdep­nie ociera but z diamentów, by dum­nie lecz śle­po szu­kać złud­ne­go złota. 

myśl
zebrała 184 fiszki • 24 marca 2011, 08:46

W sied­miomi­lowych bu­tach szyb­ko po­konasz od­ległość, ale dro­ga ta nicze­go cię nie nauczy. 

myśl dnia z 7 sierpnia 2013 roku
zebrała 146 fiszek • 5 sierpnia 2010, 20:56

Umiejętność sznu­rowa­nia butów z per­spek­ty­wy Dziec­ka może się wy­dawać bar­dzo trud­na do opa­nowa­nia, a to do­piero początek cze­kających Go życiowych wyzwań… 

myśl dnia z 16 lipca 2014 roku
zebrała 138 fiszek • 31 sierpnia 2010, 23:56

Praw­da przychodzi cza­sem w zabłoco­nych bu­tach, ale sto­py zaw­sze ma czyste. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 27 marca 2011, 11:41

Wchodząc do wnętrza ser­ca dru­giego człowieka nie za­pom­nij po­wycierać swych butów...

~S.C. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 23 listopada 2010, 07:29

Prze­rośnięta am­bicja w cias­nych bu­tach chodzi. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 28 lipca 2010, 17:57

Człowiek częściej wy­ras­ta z butów niż z dzieciństwa. 

myśl dnia z 4 sierpnia 2012 roku
zebrała 90 fiszek • 31 stycznia 2010, 15:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wszystkie
Filtruj wyniki