Wyszukiwarka: bracie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bra­cie — zgromadziliśmy 27 tekstów.

Bra­cie, uciekając przed przez­nacze­niem pa­miętaj, gdy Ty zaczy­nasz biec ono cze­ka już na mecie. 

myśl
zebrała 142 fiszki • 30 czerwca 2010, 16:56

Tak wy­raziście pa­mięta­li, że był pe­dałem, czar­nuchem, cy­ganem, bez­domnym, że był za ru­dy, za gru­by, za wy­soki, za in­ny, z za dużą kur­tką po bracie.

I tak dys­kret­nie za­pom­nieli, jak być ludźmi. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 16 stycznia 2010, 21:18

Mój kocha­ny bra­cie, nie miałem za­miaru cię zra­nić. Nic co zro­biłem nie było za­mie­rzo­ne. Pójdź proszę ze mną, by zo­baczyć gdzie kończy się las na mo­jej wys­pie, po środ­ku światła. Zat­rzy­maj się, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 czerwca 2010, 21:24

Był moim bra­tem, tak wiele z nim przeżyłem, mieliśmy wspólne suk­ce­sy i po­rażki. Zaw­sze mogłem liczyć na niego, mogłem mu zaufać, wszys­tko po­wie­dzieć. Był dla mnie więcej jak tyl­ko bra­tem, był moim [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki

Gdy sie­dzisz w niewo­li, nie myślisz o tym że Cie boli,
Myślisz o blis­kich, o miłości która Cię wyzwoli,
Z nadzieją w sercu,
Z ho­norem na klacie,
Przet­rwasz wszys­tko bo­hater­ski bracie.

(nie wie­działem gdzie umieścić czy w wier­szach czy w myślach) 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 listopada 2010, 23:09

Tra­wa rośnie, pta­ki fru­wają, słońce świeci, a ja, bra­cie, ra­nię ludzi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 grudnia 2009, 23:14

Czy­tając myśli i prze­myśle­nia in­nych ludzi, co­raz bar­dziej wierzę w jed­ność ludzką.

Bra­cie, Sios­tro ! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 lipca 2010, 23:20

Szes­naście lat te­mu na świat przyszła mała is­totka,której marze­nia nie sięgały gwiazd.Były tak pros­te do spełnienia.

Trze­cie dziec­ko,nie pla­nowa­ne.No cóż stało się,trze­ba je wycho­wać tak by nie poczuło że jest tu "przy­pad­kiem".Mat­ka martwiła [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 grudnia 2009, 10:52

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki