Wyszukiwarka: bez sensu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bez sen­su — zgromadziliśmy 371 tekstów.

Bez śmier­ci życie nie miałoby sensu...
Nie lu­bimy bi­lansów, ale ich potrzebujemy. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 4 maja 2011, 14:08

Mi­liony słów, ty­siące po­całunków i set­ki niep­rzes­pa­nych no­cy. Wszys­tko dla jed­ne­go dnia, dla pa­pier­ka i obrączek. Czy to zmieni coś w naszym życiu - sta­nie się piękniej­sze, wy­pełnione prag­nieniami... A może to złud­na mgła...
Mając wątpli­wości przed naj­ważniej­szym niszczy­my tę aurę cu­dow­ności bu­dowaną przez la­ta. Niszczy­my uczu­cie. Często bez sensu. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 28 sierpnia 2010, 20:48

-Kiedyś... chciałabym być jedną z tych gwiazd, wiesz?- szepnęłam, ges­tem dłoni wska­zując na niebo.
-Czy ja też mogę?
-Nie...
-Dlaczego?
-Bo ty już jes­teś gwiazdą. Jes­teś z nich wszys­tkich naj­jaśniej­szy, dla mnie, jes­teś słońcem. Rozświet­lasz mi życie. Napędzasz mnie. Da­jesz mi mo­tywac­je... Bez ciebie, mo­je życie stra­ciło by naj­mniej­szy sens. Gdy­byś zniknął... to był by ko­niec. Ko­niec mo­jego świata
__________________________
Po pros­tu mu­siałam to napisać. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 18 lipca 2010, 20:34

`Miałaś tak kiedyś, że budziłaś się ra­no i wy­powiadałaś czy­jeś imię z nadzieją na miły dzień, a nag­le po­bud­ka ! to nie będzie dob­ry dzień, bo tej oso­by w Twoim życiu już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 63 fiszki • 2 stycznia 2010, 20:43

cza­sami ciągniemy coś, co jest bez sen­su, tyl­ko dla­tego, bo przy­wyk­liśmy, że to coś jest częścią nasze­go życia.. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 30 stycznia 2010, 21:29

Jes­teś sen­sem mo­jego życia. Czy jest sens żyć bez sensu? 

myśl
zebrała 54 fiszki

na­leży wie­rzyć w to co się czu­je i czuć to w co się wierzy...

"naj­trud­niej­sze są pod­sta­wy bez nich wszys­tko po pew­nym cza­sie gu­bi sens..." 

myśl
zebrała 53 fiszki • 23 listopada 2010, 21:07

- Czy Ty nie widzisz, że to nie ma sensu?
- Widzę, ale dla mnie większe­go sen­su nie ma mo­je życie bez Niego 

myśl
zebrała 52 fiszki • 5 kwietnia 2010, 18:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Wszystkie
Filtruj wyniki