Wyszukiwarka: bardzo smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bar­dzo smut­ne — zgromadziliśmy 77 tekstów.

Gdy jes­teś smut­ny, włącz ra­dio. Bar­dzo praw­do­podob­ne, że tra­fisz na piosenkę, która sku­tecznie Cię dobije. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 15 czerwca 2010, 21:55

Gdy twój przy­jaciel,ma smutną minę i nie pot­ra­fi spoj­rzeć Ci w oczy ., oz­nacza to że bar­dzo Ci te­raz pot­rze­buje ., Kiedy mówi że nic mu nie jest i nie pat­rzy Ci w oczy to znaczy że kłamie .
nie chce Cię mar­twić ,zadręczać swoimi prob­le­mami .


* nie po­pełnij błędu i nie zos­ta­wiaj go sa­mego,bo może strze­lić so­bie w łeb . 

myśl
zebrała 74 fiszki • 21 czerwca 2010, 16:46

..aby żaba stała się księciem księżniczka mu­si mu 'udo­wod­nić', że go kocha. Po tym 'do­wodzie miłości' żaba i tak po­zos­ta­je żabą. Księżniczka jest bar­dzo smut­na, więc skacze z ok­na zam­ko­wej wieży ..

baj­ki XXI wieku .

Boję się o nasze wnu­ki .
 

myśl
zebrała 62 fiszki • 19 listopada 2010, 19:32

- ..opisz mi się.
- Po co? i tak nie uwie­rzysz w mo­je istnienie.
- Uwierzę..
- No dob­ra. Jes­tem piękną królewną, mie­szkam w pałacu, mam swo­jego księcia i jes­tem szczęśliwa.
- Faaaj­nie. Se­rio..bom­ba. A masz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 59 fiszek • 5 sierpnia 2009, 16:16

"I księżniczka za­kochała się w księciu.."-
... Tak dzieci, to bedzie bar­dzo smut­na historia. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 2 lutego 2010, 15:05

jes­li jes­teś nap­rawdę smut­ny, znajdź osobę smut­niej­szą od Ciebie i bar­dzo moc­no ją przytul. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 lipca 2010, 22:45

Sie­działa na ław­ce za­lana łza­mi i wte­dy przyszedł ON.
-Dlacze­go płaczesz??
-Odejdź zos­taw mnie w spokoju!
-Nie mogę dopóki nie przes­ta­niesz płakać.
-Prze­cież ja Ciebie nie ob­chodzę. Zos­taw mnie, odejdź tak wiele ra­zy to ro­biłeś. Nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 44 fiszki • 11 września 2009, 19:01

Bo naj­ważniej­szy jest uśmiech. Na­wet jak w środ­ku jes­teś bar­dzo smut­na i nie czu­jesz już nic pa­miętaj by zaw­sze się uśmiechać. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 27 września 2010, 19:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki