Wyszukiwarka: bardzo smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bar­dzo smut­ne — zgromadziliśmy 6961 tekstów.

i na­wet to spoj­rze­nie two­je smut­ne lubię
kiedy ze złama­nym skrzydłem
wy­body­wasz co głębo­ko schowane
stworzo­ne na miarę wieczności

piękno człowieka

aniele 

myśl
zebrała 310 fiszek • 4 lipca 2013, 22:47

Są słowa mądre, perły zrodzo­ne z myśli, które w pa­mięć ludzką na wieki za­padają,…ale są też słowa piękne i choć to tyl­ko źródla­ne ka­myki, swoją pros­totą i ciepłem smut­ne ser­ca uskrzydlają. 

myśl
zebrała 196 fiszek • 2 listopada 2010, 06:28

Tak bar­dzo bo­li, gdy pat­rzę w oczy, które gasną ... 

myśl
zebrała 145 fiszek • 16 stycznia 2010, 11:58

Świado­mość miłości bez wza­jem­ności jest, dla duszy cier­piącej w ot­chłani niemożli­wych marzeń, zbyt rzeczy­wis­tym.. Bólem niewy­powie­dzianej tęsknoty.

Ja­kie to smut­ne, że ktoś, dla ko­go zro­biłbyś wszys­tko, nie zro­bi dla Ciebie nic.. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 12 sierpnia 2010, 17:41

Smut­ne, kiedy człowiek za­myka się w klat­ce uro­jeń o włas­nej doskonałości,
a dusza skrzy­pi z bra­ku ciepła. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 25 stycznia 2013, 10:05

Smutne.
Co­raz częściej na­wet nie wiemy ja­kie marze­nia mają na­si bliscy...20.08.10r. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 20 sierpnia 2010, 21:43

Cho­ler­ny ucisk w klat­ce pier­siowej, smut­ne oczy, uda­wany uśmiech, pow­ra­cające uczu­cie za­gubienia i bez­radności, znasz to? 

myśl
zebrała 124 fiszki • 3 kwietnia 2010, 12:14

Te­go kto bar­dzo kochał , łat­wiej zranić. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 22 lipca 2010, 11:56

Bo tyl­ko szep­tem wyk­rzyczysz, jak bar­dzo kochasz! 

myśl
zebrała 103 fiszki • 24 września 2010, 18:11

Tak bar­dzo za Tobą tęsknie,czy tak bar­dzo od­czu­wam brak dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 20 grudnia 2010, 19:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Blond to zdro­wie

dzisiaj, 00:44Cris sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 00:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:32Badylek sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 00:30Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Miłość kończy się wte­dy, [...]

dzisiaj, 00:25Badylek sko­men­to­wał tek­st Zawsze chciałaś cudzo­ziem­ca, więc [...]

dzisiaj, 00:18bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 00:12Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Partia po­siadająca naj­większą siłę [...]

dzisiaj, 00:07Badylek sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]