Wyszukiwarka: będę tęsknić

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: będę tęsknić — zgromadziliśmy 54 teksty.

Wte­dy jeszcze nie wie­działam, że to właśnie za Tobą będę tęsknić najbardziej. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 15 listopada 2010, 20:00

Naj­ciszej ser­cem mil­czeć nie możesz, ciszą naz­waną moim imieniem drżysz na wiet­rze, już tęsknię, cho­ciaż jes­teś blis­ko, a kiedy będziesz da­leko moim zaw­stydze­niem będę czy­tać z echa twoich kroków. Przywrę do szy­by marzeń nucąc kołysankę naszej miłości. A kiedy będziesz naj­bliżej, pocze­kam na szept ust, spiję go jak doj­rzałe wi­no, nie zap­rzeczę krop­lom wysączo­nych uczuć. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 16 kwietnia 2013, 23:25

Nig­dy nie myślałam, że już zaw­sze będę za Tobą tęsknić. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 3 maja 2010, 20:06

- Chciałam się z Tobą pożeg­nać - po­wie­działam stojąc w drzwiach wejściowych a po po­liczku płynęły mi łzy
* Tyl­ko po to tu przyszłaś ?- spy­tał obojętnym to­nem
- Chy­ba tak. Chciałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 92 fiszki • 13 października 2009, 18:11

Przes­taję czuć. Cy­tując samą siebie „te­raz... is­tnieję po omac­ku". Boże, jak ja niena­widzę tej za­bawy z szu­kaniem w so­bie siły! Marzę, codzien­nie ra­no, zaw­sze o tym sa­mym. Ot­wieram oczy i z całych sił tęsknię za wie­czo­rem, gdy zno­wu będę mogła uk­ryć się pod ko­cem przed całym światem. Py­tam wte­dy siebie tyl­ko o jed­no: jak uciec przed samą sobą? 

myśl
zebrała 72 fiszki • 19 listopada 2010, 17:28

Opo­wiadałam Ci o moich przyz­wycza­jeniach do ludzi, za­pom­niałam po­wie­dzieć, że będę tęsknić, gdy i Ty znikniesz. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 7 czerwca 2010, 14:17

Kiedy mo­jego życia me­lodia ucichnie, świt zapłonie w ok­nach, jak­by ktoś za­palił za­pom­niane świece. Od­dam w te­dy we włada­nie si­le wiat­ru tą me­lodie, którą niósł będzie, opo­wiadając o baśni, która we mnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 58 fiszek • 10 września 2010, 09:13

Naj­trud­niej jest przyz­wyczaić do zmian, które bolą...
Będę tęsknił. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 25 września 2010, 21:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki