Wyszukiwarka: anioły przyjaciele

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: anioły przy­jaciele — zgromadziliśmy 903 teksty.

Cza­sami zwykła kar­tka pa­pieru wy­wołuję niez­wykłe wspomnienia.

Wam drodzy przyjaciele. 

myśl
zebrała 263 fiszki • 11 listopada 2010, 20:20

i za­bierz mnie tam
gdzie anioły kochają najmocniej
a wte­dy opo­wiem ci 

siebie 

myśl
zebrała 244 fiszki • 6 czerwca 2013, 21:40

Przy­jaciele są jak pro­myki słońca, grzeją moc­no, roz­taczając wokół ciepło oraz łas­koczą cię w nos i nie poz­wa­lają o so­bie zapomnieć... 

myśl dnia z 12 lutego 2014 roku
zebrała 153 fiszki • 16 sierpnia 2010, 20:50

Życie każde­go z nas to ta­ka dro­ga krzyżowa, upa­damy na niej wiele ra­zy nie zaw­sze jed­nak umiemy się pod­nieść. Na naszej drodze zaw­sze po­jawia się Szy­mon z Cy­reny, lecz niekiedy od­chodzi pomóc ko­muś in­ne­mu po­nieść krzyż, We­roniką ocierającą twarz są nasze dzieci, przy­jaciele, a płaczący­mi niewias­ta­mi in­ni ludzie pot­rze­bujący po­mocy lub zrozumienia.

* myśl mo­jej 14-let­niej córki 

myśl
zebrała 134 fiszki • 18 października 2011, 18:50

Miłość jest dla mnie jak la­tanie w wie­czności między aniołami.
Dla­tego wierzę w anioły i w wie­czność.
I w miłość, która po­rywa ser­ca ludzkie pros­totą swe­go piękna. 

myśl
zebrała 131 fiszek • 30 kwietnia 2010, 07:48

Cza­sami za­pomi­namy o uczu­ciach. Anioły to ta­kie is­to­ty, które przy­pomi­nają nam o nich w cza­sie stagnacji. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 15 maja 2013, 00:01

Rozświet­lają drogę na po­nurej ścieżce życia.

Wam przyjaciele. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 22 marca 2011, 16:02

Ocza­mi sta­ruszków płaczą anioły. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 14 września 2010, 12:07

Sze­les­tem skrzy­deł otu­lają złak­nioną ciepła duszę,
w cier­pieniu uczą cierpliwości,
po­dają niewidzialną dłoń stojącym nad życia przepaścią
i pro­wadzą przez most niepew­ności jutra...

Anioły...wierzę w nie...bo czuję muśnięcia ich skrzydeł... 

myśl
zebrała 117 fiszek • 31 października 2010, 02:48

... bo anioły też grzeszą... grzeszą wiarą w człowieka, że ten pot­ra­fi być dob­ry, że są w sta­nie to dob­ro wyz­wo­lić... i uciekają na ziemię by nieść po­moc i słowo dob­ra... i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 115 fiszek • 4 lutego 2011, 07:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 01:14Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:10Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 01:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]