Wyszukiwarka: absurdalne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ab­surdal­ne — zgromadziliśmy 73 teksty.

Pop­rzez nasze ab­surdal­ne kom­plek­sy kry­jemy w so­bie to co naj­lep­sze. Czy war­to ? a pro­pos kom­pleksów zap­raszam do przesłucha­nia piosen­ki Gru­py Ope­racyj­nej- Kom­plek­sy. Da­je dużo do myśle­nia. (; 

myśl
zebrała 123 fiszki • 15 lutego 2011, 20:07

By­wa, że lo­giczne działanie, wy­maga ab­surdal­ne­go myślenia. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 22 października 2010, 18:22

W niez­mie­rzo­nym oceanie obojętności, cier­pienie pożera na­wet naj­bar­dziej niewin­ne is­tnienia. Po­zos­ta­je tyl­ko ab­surdal­na nadzieja na de­likat­ny pod­much współczu­cia. A wte­dy... Każdy wiatr może przeis­toczyć się w huragan. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 22 sierpnia 2010, 21:25

Jed­na bez­senna noc...
Set­ki ab­surdal­nych myśli... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 18 lipca 2010, 23:07

Ab­surdal­nie można brnąć w Te­raz, wiedząc, że nie tak chce się żyć Potem. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 lutego 2011, 21:32

To ab­surdal­ne, że są ludzie, którzy wyk­rzy­kują ,,na pra­wo i le­wo" ja­kieś to­tal­ne głup­stwa, a gdy są pop­rosze­ni o po­wie­dze­nie cze­goś mądre­go mil­czą jak zaklęci. I w tym aku­rat przy­pad­ku mil­cze­nie złotem nie jest. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 7 stycznia 2010, 18:28

Każda dziew­czy­na, w su­mie każdy człowiek, kiedyś gu­bi się w swoim życiu. Ro­bi rzeczy na ty­le ab­surdal­ne, że nie umie te­go pojąć. Coś jak­by na przekór sa­memu so­bie. Jak gdy­by tak miało być le­piej. Kon­sekwen­cje tych czynów są tra­giczne. Tra­gedia życia jeśli można to tak nazwać. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 sierpnia 2010, 16:35

To ab­surdal­ne, że ut­ra­ta cze­goś, cze­go do końca nie mieliśmy spra­wia, że czu­jemy się tak beznadziejnie. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 14 marca 2010, 11:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki