Wyszukiwarka: dr house

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dr house — zgromadziliśmy 17 tekstów.

Gdy­by tyl­ko czas leczył ra­ny... praw­do­podob­nie byłby słyn­niej­szym le­karzem niż dok­tor House. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 12 kwietnia 2010, 19:44

Dziś nag­le każdy od­najdu­je w so­bie Dr.House. Nas­tała mo­da na by­cie złośli­wym. Cze­kam aż na­dej­dzie mo­da na by­cie mądrym. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 września 2010, 09:32

Sfor­mułowa­nie choćby części praw­dy przychodzi dużo trud­niej niż stworze­nie wy­myślne­go kłamstwa.
I o wiele łat­wiej przyj­mu­jemy to dru­gie niż pierwsze.

Pew­nie dla­tego ty­lu mówiących idzie na łat­wiznę, a jeszcze więcej słuchających da­je się oszukiwać.


... i stąd fe­nomen dra House'a 

myśl
zebrała 30 fiszek • 1 sierpnia 2010, 00:12

"-Pog­ry­wasz so­bie ze mną?
*A Ty ze mną?
-To za­leży od Two­jej odpowiedzi."

Cy­tat z House'a - mu­siałam go dodać. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 stycznia 2010, 21:06

cza­sami dro­ga pro­wadząca do do­mu okeśla­nym mianem "home" jest w prze­ciw­nym kierun­ku niż nasz "house" 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 sierpnia 2010, 17:55

Ludzie w XXI wieku, ściągają audiobooka, oglądają House'a i udają, że niena­widzą, a w no­cy cier­pią na miłość. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 grudnia 2010, 17:14

Lu­bię sa­mot­ność. Przy­naj­mniej prze­kony­wałem się, że w ten sposób jest mi le­piej. A po­tem ko­goś poz­nałem. Jak na iro­nię w szpi­talu psychiat­rycznym. Zmieniła mnie i odeszła. Le­piej ludziom w sa­mot­ności. Cier­pi­my sa­mi, umiera­my sa­mi. Nieważne czy jes­teś mo­delką, mężem czy przykład­nym ta­tusiem, jut­ro zaw­sze będzie ta­kie samo.

G. House 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 kwietnia 2010, 18:36

- Jak się dzi­siaj czujesz?
- Le­piej niż wczo­raj, gorzej niż jutro.

* Z dr.House :) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 stycznia 2010, 20:45

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki