Wyszukiwarka: życiu każdego człowieka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życiu każde­go człowieka — zgromadziliśmy 47 tekstów.

W życiu każde­go człowieka są dwie miłości.
Ta pier­wsza i ta prawdziwa. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 7 maja 2011, 17:06

Naj­ważniej­sze w życiu każde­go człowieka jest chy­ba to aby się nig­dy nie pod­dać tyl­ko od­ważnie codzien­nie sta­wiać czoła swoim naj­większym strachom. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 27 listopada 2010, 21:09

Zaw­sze przyj­dzie czas na naj­piękniej­szy dzień w życiu każde­go człowieka 

myśl
zebrała 37 fiszek • 25 lipca 2010, 00:11

W życiu każde­go człowiek nad­chodzi ta­ki mo­ment, w którym mu­si stanąć na szczy­cie schodów, krzyknąć w dół łap mnie, zam­knąć oczy i skoczyć .... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 10 stycznia 2011, 19:03

Cza­sami przychodzą w życiu człowieka ta­kie chwi­le kiedy ma się już wszys­tkiego dość. Na­wet wspar­cia i słów przy­jaciół: że wszyt­ko będzie dob­rze, że będziesz jeszcze szczęśli­wa, że czas leczy ra­ny.
A Ciebie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 33 fiszki • 27 kwietnia 2010, 00:29

bo w życiu każde­go człowieka przychodzi ta­ki mo­ment w którym,trze­ba pójść na przód , przes­tając oglądać się za siebie.. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 czerwca 2010, 16:47

W życiu każde­go człowieka po­jawia się mo­ment, kiedy chce zmienić swo­je życie, pot­rze­ba tyl­ko im­pulsu. Moim im­pulsem była sy­tuac­ja w której całe życie prze­leciało mi przed oczami. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 października 2012, 21:48

Mówi się o dru­giej połówce w życiu każde­go człowieka,
a co jeżeli ta dru­ga połówka okaże się po­myłką ,czymś nieosiągal­nym ?
cza­sami trze­ba podzielić swo­je ser­ce na trzy części,aby mogła zająć je nasza "trzecia połówka" .
Tej dru­giej nie zastąpi nam już nikt. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 czerwca 2010, 17:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki