Wyszukiwarka: życie jest piękne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest piękne — zgromadziliśmy 325 tekstów.

Z roz­ma­zanym tuszem, czer­wo­nymi ocza­mi, drżący­mi war­ga­mi krzyczała, że życie jest piękne. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 29 września 2010, 18:47

Życie jest piękne.
Prob­lem w tym, że człowiek pot­ra­fi wszys­tko oszpecić. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 13 grudnia 2010, 20:59

W wieku 10 lat zaczęła ma­lować ob­raz. Każde­go ro­ku do­malo­wywała jed­no naj­ważniej­sze wy­darze­nie. Po 70 la­tach skończyła go. Jej oczom uka­zała się har­mo­nia chaosu. Ob­raz był tak piękny, że pos­ta­nowiła go sprze­dać. Nikt go jed­nak nie ku­pił, dla wszys­tkich oka­zał się zbyt nierealny.
Życie człowieka jest zbiegiem ko­loro­wych plam na płótnie cza­su. Zro­zumiane tyl­ko dla nas, z przesłaniem na pożegnanie. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 31 maja 2010, 21:58

Życie niczym róża piękne jest
Kwiat - to miłość
Łody­ga - to droga
Kol­ce - to wszys­tkie niepowodzenia
Od nas sa­mych za­leży ,jak długo kwiat będzie kwitł i ile cier­ni na łodydze będzie 

myśl
zebrała 77 fiszek • 28 września 2010, 08:15

Życie to nie bajka...
A wiel­ka miłość tra­fia nam się tyl­ko raz ...
I jeśli ją przy so­bie masz, nie strać te­go, przez głupi strach .
Cier­pienie bo­wiem, wpi­sane jest w nasze życie, łzy oczyszczają [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 70 fiszek • 11 lutego 2011, 09:49

... życie jest jak górskie dro­gi...
... biegnące szczy­tami, choć trud­ne i męczące, ma­ja piękne i da­lekie wi­doki...
... biegnące zaś do­lina­mi, są łat­we i pros­te lecz mo­noton­ne w swej wędrówce...
... naj­więcej niebez­pie­czeństw kryją jed­nak te które łączą do­liny i szczyty...
... widząc te ek­scy­tujące ser­penty­ny człowiek za­pomi­na o wszystkim...
... o prędkości, ob­lodze­niu i wirażach... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 19 października 2010, 00:18

Życie jest pełne pięknych chwil, niep­rawdaż? Mu­si być, żebyśmy mog­li przet­rwać te trud­ne, żebyśmy pa­mięta­li o tym, co dob­re­go nas spotkało... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 2 sierpnia 2010, 21:49

To on zaw­sze mnie wspiera, gdy tyl­ko na chwi­le za­pomnę, ja­kie to życie jest w is­to­cie piękne... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 21 maja 2010, 13:26

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Wszystkie
Filtruj wyniki