Wyszukiwarka: życie jest krótkie aby

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest krótkie aby — zgromadziliśmy 61502 teksty.

... wciąż boję się, aby nie przek­roczyć tej cien­kiej gra­nicy, ja­ka jest po­między zaufa­niem a naiwnością... 

myśl
zebrała 175 fiszek • 16 marca 2011, 19:45

Pamiętaj

Niektóre od­po­wie­dzi nie wy­magają słów. Wys­tar­czy je­no krótkie spoj­rze­nie, trze­pot rzęsa­mi, sub­telny uśmiech czy też de­likat­ny do­tyk... I wszys­tko jest jasne. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 30 maja 2010, 20:30

Z pośpie­chem ta­ki oto jest ambaras,
aby wszys­tko ro­bić już... a nie zaraz. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 21 sierpnia 2010, 04:20

Życie jest krótkie, więc łam za­sady: wy­baczaj szyb­ko, całuj po­woli, kochaj szczerze, śmiej się bez opa­mięta­nia i nig­dy nie żałuj nicze­go, co wy­wołało uśmiech na two­jej twarzy. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 10 stycznia 2010, 15:55

Żeby kołem for­tu­ny zakręcić, wys­tar­czy far­towna oś…
aby pięknie Świat za­wiro­wał... niezbędny jest ten Ktoś. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 17 marca 2012, 09:04

Tak. Człowiek jest jak książka... Aby ją zro­zumieć trze­ba przeczy­tać, poz­nać... Streszcze­nie poz­ba­wia nas tego. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 17 kwietnia 2010, 20:53

Cza­sem tra­cimy życie na uma­wianie się z setką le­karzy, aby nie umrzeć. 

myśl dnia z 30 sierpnia 2013 roku
zebrała 113 fiszek • 21 sierpnia 2010, 16:51

Zbyt krótkie ręce, by przy­tulić siebie.

...sa­mot­ność wciąż. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 3 lipca 2013, 20:12

War­to trzy­mać się właści­wego kur­su, aby w podróży, jaką jest życie, sto­sować się do dro­gow­skazów włas­ne­go serca. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 3 czerwca 2010, 12:25

Życie to nie baj­ka... tu nie wys­tar­czy po­konać smo­ka aby zdo­być królewnę 

myśl
zebrała 89 fiszek • 9 listopada 2010, 10:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:56shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:56Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:52shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:52jantar sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 09:51Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:49jantar sko­men­to­wał tek­st Trudno jest co­kol­wiek po­wie­dzieć [...]

dzisiaj, 09:47Rychcik sko­men­to­wał tek­st Trudno jest co­kol­wiek po­wie­dzieć [...]

dzisiaj, 09:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 09:47shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:46Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]