Wyszukiwarka: świąteczne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: świąteczne — zgromadziliśmy 52 teksty.

Dziękuję Ci Pa­nie, za ten Świąteczny stół
ob­fi­ty ... w miłość. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 26 grudnia 2012, 20:05

"Ra­dos­ne Święta"

Świąteczna pożyczka ekspresowa.
Później zaś, egzys­ten­cja głodowa. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 1 kwietnia 2010, 00:26

Naj­częściej wy­pełnia człowieka pus­ta przes­trzeń ut­ka­na z marzeń i prag­nień świątecznej codzienności... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 25 lutego 2013, 09:31

Będąc dziec­kiem często wkładałam pal­ce do kon­taktu, po­mimo za­kazów. Cza­sami próbo­wałam sfor­so­wać drzwi do po­koju, gdy ma­ma pa­kowała świąteczne pre­zen­ty. Niektórzy nie wy­ras­tają z wty­kania palców tam gdzie nie trze­ba, pot­ra­fią sku­tecznie nab­rudzić w po­koju swoimi bu­tami i łamią so­bie no­sy - myśląc, że są doj­rzałymi nastolatkami. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 31 maja 2010, 08:36

I ok­ruch zauważysz, gdy świąteczny cha­rak­ter obrusa... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 stycznia 2012, 14:44

miłość to też ciepło i wrażliwość,
miłość to kołder­ka z chmurek,
miłość to skrzydła motyla


całe życie uczy­my się miłować dru­giego człowieka...
cza­sem uczy­my, aby kochał nas tak samo...


z se­rii: marze­nia świąteczne 

myśl
zebrała 40 fiszek • 7 kwietnia 2012, 08:45

Ma­gia świąt
... "zarzy­gane" pi­san­ki, ba­ran z cuk­ru do­dający ka­lorii i dur­no­waty zając na ziel­sku...a wszys­tko zak­ra­piane wódą i ciągłymi hipokryzjami...

* nie cier­pię świąt ale żeby wam było świątecznie:) 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 kwietnia 2011, 06:42

Pod­czas składa­nia życzeń świątecznych :
* sa­mych suk­cesów w szko­le - po­wie­działa babcia
- sa­mych wy­sokich ocen- do­dała ciotka
...

Bied­na dziew­czy­na nie wyt­rzy­mała, mówiąc:
- Przep­raszam,że psu­je tą jakże miłą at­mosferę - zak­piła - ale chciałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 grudnia 2009, 19:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki