Wyszukiwarka: dziecku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ku — zgromadziliśmy 18 tekstów.

krzywe zęby przeszłości

"Czy myślisz - spy­tał Wo­kul­ski - że można... kochać ko­bietę w sposób ideal­ny, nie pożądając jej?"

Szczególną więzią darzy­my tych, przy których do­ras­ta­liśmy. Chwi­le, w których kształto­wał się nasz cha­rak­ter na zaw­sze wiążą [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 24 fiszki • 25 marca 2013, 08:55

Ja, Polak.

Boję się o siebie. Bo­je się mieć włas­ne zda­nie we włas­nym kra­ju. Os­tatnio zauważyłem, że (o zgro­zo!) słowo – to­leran­cja sta­je się słowem bar­dzo og­ra­niczającym wol­ne słowo . Nie mogę po­wie­dzieć, że [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 8 fiszek • 2 lutego 2013, 18:23

Prawo do ignoracji...

Ig­no­ran­cja - nieświado­mość, niewie­dza, niez­na­jomość, ciem­no­ta, głupo­ta, og­ra­nicze­nie, niedo­myślność, krótkowzroczność.

Gdy ko­lej­na oso­ba mówi, że ją ig­no­ruje al­bo, że ma ig­no­ran­cja gra­nic nie zna, mam ochotę wyk­rzyczeć jej w twarz, że to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 7 fiszek • 19 lipca 2012, 17:21

Wojna mistyfikacji

Boimy się te­go co w nas, co tak doszczet­nie praw­dzi­we. Boimy się wszys­tkiego cze­go nie zdołamy owi­nać w bez­pie­czną ba­wełne, zep­chąć na mar­gi­nes myśli, ub­rać w piórka zar­tu. Wszys­tko to, co permanentnie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 8 lipca 2012, 10:48

Prywatne szczęście.

Pa­miętam jak dziś od małego w szko­le mówiono, że prze­cież pieniądze szczęścia nie dają, że szczęśli­wy cza­su nie liczą. Pa­miętam jak dziś gdy mieliśmy wytłumaczyć związki fra­zeolo­giczne: głupi ma zaw­sze szczęście, czy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 24 marca 2013, 22:18

Mój smutek lubi towarzystwo, lubi przygnębiać, dobijać..

Widzisz Dziec­ko, uśmiech to ta­ka krzy­wa, niepew­na li­nia, która we­getu­je, która pot­wier­dza byt i nic po­za tym. Być może myśle­nie o przeszłości wca­le ta­kie złe nie jest. W końcu wra­cam i do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 12 lutego 2013, 19:08

Tak sobie gdybam i mija 2/3 nocy.

Den­tysta to oso­ba up­rawniona do prak­tyczne­go sto­sowa­nia wie­dzy, więc dlacze­go cze­kając na "proszę wejść" zauważyłam w ga­zecie na­pis "sil­na sin­giel­ka?", ry­by w ak­wa­rium up­ra­wiały seks, a jak­by te­go było mało, w słuchawkach [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2013, 11:20

Magia Świąt

Kiedy byłam młod­sza wie­rzyłam w całą „Ma­gię Świąt”. Wie­rzyłam w „Mi­kołaja” oraz „Gwiaz­do­ra”. Wie­rzyłam przez wzgląd na to, że we wszys­tko wie­rzyłam swoim rodzi­com. Naśla­dowałam ich. Przed święta­mi zaw­sze po­magałam, szczególnie mamie. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 23 grudnia 2011, 00:13

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki