Wyszukiwarka: zdjęcia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcia — zgromadziliśmy 12 tekstów.

Nic z te­go, wra­cają tyl­ko chwi­le. I naj­częśćiej nierucho­me jak zdjęcia. Tęskno­ta za ni­mi jest jak krzyk. 

cytat
zebrał 104 fiszki

W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji.
Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu.
— czytaj całość

cytat
zebrał 88 fiszek

Chciałbym, żeby wszys­tko zat­rzy­mało się właśnie te­raz i już nig­dy, prze­nig­dy się nie zmieniło. Tak jak zdjęcie, które no­si się w portfelu. 

cytat
zebrał 79 fiszek

Do du­py z ta­kim zakłama­nym szczęściem! Oka­zało się, że to hi­pok­ry­ci i krętacze. Ogar­nięta szałem strąciłam na ziemię ramkę ze zdjęciem i za­pamięta­le dep­tałam ich twarze. 

cytat
zebrał 23 fiszki

A wiesz, co to znaczy sprze­dawać siebie? Poz­wa­lasz, żeby ten, co ma forsę, włożył ci rękę za maj­tki, a po­tem, żeby je zdjął, a po­tem, żeby się na to­bie położył. Al­bo według uz­na­nia... mam mówić dalej? 

cytat
zebrał 17 fiszek

Sie­działem przy ok­nie, ga­piąc się na traw­nik. Pięknie wys­trzyżony. Ro­biłem zdjęcia tej pus­tej tra­wy, prze­suwając po niej obiek­ty­wem, aż tra­fiłem na mały kop­czyk. I wte­dy rozpłakałem się po raz pier­wszy. Na pogrzebie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 14 fiszek

Życie zaw­sze wychodzi nam na prze­ciw z zap­rosze­niem: "Chodźcie, zo­baczy­cie jak cu­dow­nie jest żyć." A co my ro­bimy? Co­famy się i ro­bimy mu zdjęcie. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Przez cały se­zon otoczo­ny jes­tem ludźmi, którzy cze­kają na autog­ra­fy, na to, żeby móc mnie zo­baczyć, zro­bić ze mną pa­miątko­we zdjęcie. A wy­poczy­wając z rodziną chcę mieć spokój, chcę być tyl­ko dla nich. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki