Wyszukiwarka: zakochanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kocha­nie — zgromadziliśmy 28 tekstów.

Mężczyz­na uczy­ni wszys­tko dla ko­biety, którą nieg­dyś kochał, nig­dy jed­nak nie za­kocha się w niej powtórnie. 

cytat dnia z 8 marca 2010 roku
zebrał 312 fiszek

Pot­ra­fiła być łagod­na, czuła i uległa, prze­konał się, że ta sa­ma ko­bieta pot­ra­fi być dla dwu różnych mężczyzn kimś in­nym. Za­kochała się i jak gdy­by scho­wała pa­zury, a ut­ra­ciw­szy daw­ny swój egoizm była te­raz wzruszająco bez­bron­na, jak wszys­cy, którzy kochają bar­dziej, niż są kochani. 

cytat
zebrał 101 fiszek

Nie wiem, czy w ogóle jest możli­we, aby uchwy­cić mo­ment, w którym roz­poczy­na się miłość. Nie ja­kieś tam za­kocha­nie, ale miłość. Za­kocha­nie jest mi­mo wszys­tko tyl­ko rozjątrze­niem siebie, trudną do opa­nowa­nia, natarczywie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 98 fiszek

Ja­ka to oszczędność cza­su za­kochać się od pier­wsze­go wejrzenia. 

cytat
zebrał 91 fiszek

Tra­gedia: za­kochać się w twarzy, a ożenić z całą dziewczyną. 

cytat dnia z 14 lipca 2013 roku
zebrał 64 fiszki

Za­kochaj się, a każdy wszędzie, wszys­tkie rzeczy, wszys­tkie słowa oz­naczać będą „miłość”. To sa­mo dzieje się, kiedy ko­goś utracisz. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Ja i mój były mąż za­kocha­liśmy się w so­bie od pier­wsze­go wej­rze­nia. Na­leżało spoj­rzeć po raz drugi... 

cytat
zebrał 40 fiszek

Łat­wiej za­kochać się, nie kochając, niż od­kochać, kiedy się kocha. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki