Wyszukiwarka: wyciągasz rękę

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wy­ciągasz rękę — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Zaw­sze, ilek­roć uśmie­chasz się do swo­jego bra­ta i wy­ciągasz do niego ręce, jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy mil­kniesz, aby wysłuchać, jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy re­zyg­nu­jesz z za­sad, które jak żelaz­na obręcz [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 48 fiszek

Spa­dający w prze­paść nie py­ta, czy­je ręce wy­ciągają się, by go ocalić. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Do ludzi trze­ba wy­ciągać rękę. Trze­ba. Możemy się nie docze­kać odze­wu. Ale jeśli nie wy­ciągniemy ręki, to odze­wu nie docze­kamy się z całą pewnością. 

cytat
zebrał 11 fiszek

W po­jed­na­niu mu­si być je­den cel, miano­wicie dob­ro Oj­czyz­ny i posza­nowa­nie god­ności ludzkiej. Jeżeli wy­ciągasz rękę do po­jed­na­nia, nie trzy­maj w niej narzędzi do za­dawa­nia cier­pienia i bólu. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Często za­miast wy­ciągać rękę, wy­ciąga­my brudy. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nauka nie jest tra­dycją, jest uporządko­wanym używa­niem do­wodów z rzeczy­wis­te­go świata do wy­ciąga­nia wniosków o rzeczy­wis­tym świecie — w znacze­niu rzeczy­wis­te­go wszechświata, który jest — słowa­mi Car­la Sa­gana — wszys­tkim co jest, [...] — czytaj całość

cytat
Wszystkie
Filtruj wyniki