Wyszukiwarka: wybór

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wybór — zgromadziliśmy 65 tekstów.

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? 

cytat dnia z 26 maja 2009 roku
zebrał 400 fiszek

Gdy­by wy­bory miałyby coś zmienić, to daw­no zos­tałyby zakazane. 

cytat dnia z 10 maja 2010 roku
zebrał 179 fiszek

Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 

cytat dnia z 31 lipca 2014 roku
zebrał 118 fiszek

Pieniądze al­bo życie - złodziej zos­ta­wia nam wybór, żona żąda jed­ne­go i drugiego. 

cytat dnia z 5 listopada 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży ci na szczęściu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed ja­kimi bo­les­ny­mi wy­bora­mi stajesz. 

cytat dnia z 15 sierpnia 2014 roku
zebrał 95 fiszek

Jes­tem prze­kona­ny, że naj­ważniej­szą de­cyzją, jaką po­dej­mu­je is­to­ta ludzka, jest wybór, z kim spędzi życie, może już do końca. 

cytat dnia z 14 października 2013 roku
zebrał 84 fiszki

Żeby tak os­tro, tak os­ta­tecznie, tak już, tak na­tychmiast, tak bez wy­boru pra­wie, tak al­bo – al­bo. A my na lu­zie, na „może”, „ewen­tual­nie”, „jak mi będzie od­po­wiadało”, „za­leży, jak się ułoży”. [...] — czytaj całość

cytat dnia z 28 września 2010 roku
zebrał 79 fiszek

To og­romnie ułat­wia wybór, gdy wszys­tko jest jednakowe. 

cytat dnia z 16 listopada 2014 roku
zebrał 71 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki