Wyszukiwarka: wspomnienia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wspom­nienia — zgromadziliśmy 96 tekstów.

Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? 

cytat dnia z 26 listopada 2009 roku
zebrał 597 fiszek

To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu. 

cytat dnia z 1 listopada 2010 roku
zebrał 326 fiszek

Można oczy zam­knąć na rzeczy­wis­tość, ale nie na wspomnienia. 

cytat dnia z 18 listopada 2010 roku
zebrał 300 fiszek

Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka. 

cytat dnia z 10 października 2010 roku
zebrał 197 fiszek

Dob­re chwi­le dzi­siej­sze­go dnia są smut­ny­mi wspom­nieniami jutra.
The good ti­mes of to­day are the sad thou­ghts of to­mor­row. (ang.) 

cytat
zebrał 156 fiszek

Niewiele rzeczy tak bar­dzo oszu­kuje jak wspomnienia. 

cytat
zebrał 142 fiszki

Za­pom­nieć. Ta­kie pros­te słowo. Gdy­by część jej mózgu pot­ra­fiła od tak, po pros­tu wy­mazać in­formację bez śla­du. Tak jak za­pom­niała o dro­biaz­gach: wysłaniu życzeń, od­da­niu książki do bib­liote­ki, ku­pieniu pas­ty do zębów [...] — czytaj całość

cytat dnia z 11 kwietnia 2012 roku
zebrał 92 fiszki

Spo­wiadałam się krótko. Ksiądz był za­dowo­lony z czys­tości me­go życia i myśli.
- Wi­dujesz, córko, anioły? - zdzi­wił się, gdy mu o tym wspomniałam.
- Tak, ojcze.
- Anioły są no­siciela­mi no­win, czy coś ci przekazały?
- Wy­jawiły, cze­mu stoją za człowiekiem, a nie przed nim.
- Tak?
- Bo łat­wiej im ko­pać dra­nia w tyłek niż ciągnąć za sobą przez całe życie.
- Fan­tazje, mo­ja córko, fantazje.
- Pow­tarzam, co usłyszałam. 

cytat dnia z 24 maja 2011 roku
zebrał 91 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wszystkie
Filtruj wyniki