Wyszukiwarka: wiosna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 24 teksty.

Drze­wa umierają inaczej niż ludzie. Drze­wa wyglądają tak, jak gdy­by cie­szyły się własną śmier­cią. Wpraw­dzie po­tem będzie wios­na i one od­kwitną zno­wu, ale ty wiesz, że nig­dy nie można mieć pew­ności. No i skąd o tym mają wie­dzieć drze­wa? Dla nich na pew­no każda je­sień jest ostatnia. 

cytat dnia z 27 listopada 2011 roku
zebrał 117 fiszek

(...) I będę mógł so­bie ku­pić dużo książek i czy­tać je; będę wie­czo­rami chodził do ta­niego ki­na (...), a no­cami będę słuchał deszczu spa­dające­go na mias­to. I tak będzie aż do wios­ny. I aż do wios­ny nie będę do ni­kogo mówił o miłości. 

kulisy
zebrał 29 fiszek

Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2015 roku
zebrał 27 fiszek

Sądzę że miałem dob­re sto­sun­ki z rodzi­cami. Bi­li mnie bar­dzo rzadko...
Myślę, że w całym moim dzieciństwie uderzy­li mnie tyl­ko raz.
Zaczęli mnie bić 23 grud­nia 1942 a skończy­li późną wiosną 1944. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Mądrzy ludzie zaw­sze mnie męczy­li i wyczer­py­wali. W ich to­warzys­twie czułem się jak przed up­rzedzoną do mnie ko­misją egza­mina­cyjną. Wie­cznie mu­siałem uważać, po­nieważ nie spuszcza­li mnie z oka, ob­serwując mnie spod ściągniętych [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 15 fiszek

I wios­na przy­niosła mi ok­ropny śmiech idioty. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Przeszło la­to, je­sień i zima,
I jeszcze wios­na, i jeszcze ja­kieś lato,
i zno­wu je­sień w mgłach jak w dymach.
(Je­sieni jes­tem amator) 

cytat
zebrał 8 fiszek

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki