Wyszukiwarka: wdzięczność

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wdzięczność — zgromadziliśmy 24 teksty.

Kiedyś py­tałeś, co to znaczy "tęsknić za Tobą". W przyb­liżeniu to ta­ka hyb­ry­da za­myśle­nia, marze­nia, mu­zyki, wdzięczności za to, że to czuję, ra­dości z te­go, że jes­teś i fal ciepła w oko­licach serca. 

cytat
zebrał 101 fiszek

Jest ta­ka wdzięczność kiedy chcesz dziękować

lecz przys­ta­jesz jak ga­pa bo nie widzisz komu

a prze­cież sam nie jes­teś płacząc po kryjomu 

cytat
zebrał 33 fiszki

Jeśli pot­ra­fisz się wczuć, zni­kają wszel­kie przeszko­dy. Kon­flik­ty są Twoim żywiołem, pech za­mienia się w nieziem­ski fart. Nie przyj­mu­jesz te­go z wdzięcznością, ale ja­ko rzecz Ci na­leżną. Jeżeli pot­ra­fisz się wczuć, to tak jak­byś wsiadł na cza­rodziej­ską ka­ruzelę i rządził niepodzielnie. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Wszel­kie nieza­dowo­lenie z te­go, cze­go nam brak, płynie z bra­ku wdzięczności za to, co posiadamy. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Pa­pież Jan Pa­weł II stworzył więcej świętych niż wszys­cy je­go pop­rzed­ni­cy przez os­tatnie siedem stu­leci ra­zem wzięci, szczególną sym­pa­tię żywił zaś do Dziewi­cy Ma­ryi. Je­go po­liteis­tyczne ciągot­ki ujaw­niły się w dra­matycznych okolicznościach. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Wo­jow­nik Światła nig­dy nie za­pomi­na, co to wdzięczność. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Kiedy ktoś ci oca­li życie [...] nie dziękuj nig­dy. Nie wyol­brzy­miaj wdzięczności. [...] On podzięko­wanie znaj­dzie we włas­nym trudzie, którym cię ocalił. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki