Wyszukiwarka: walka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wal­ka — zgromadziliśmy 68 tekstów.

Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziadka:

- Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie?

Dziadek odpowiedział:

- Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój.

- Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec.

- Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek. 

cytat dnia z 16 kwietnia 2009 roku
zebrał 501 fiszek

Kochaj wszys­tkich. Ufaj niewielu. Bądź gotów do wal­ki, ale jej nie wszczy­naj. Pielęgnuj przyjaźnie. 

cytat dnia z 13 lipca 2013 roku
zebrał 219 fiszek

[...] po raz pier­wszy od wielu miesięcy ktoś pat­rzył na nią nie jak na przed­miot, nie jak na piękną ko­bietę, lecz w sposób nieu­chwyt­ny, jak­by prze­nikał na wskroś jej duszę, jej strach, jej kruchość, jej niez­dolność do wal­ki ze światem, nad którym po­zor­nie do­mino­wała, choć tak nap­rawdę nicze­go o nim nie wiedziała. 

cytat
zebrał 196 fiszek

Walkę kończy śmierć, każda in­na rzecz walkę je­dynie przerywa. 

cytat dnia z 8 stycznia 2011 roku
zebrał 183 fiszki

Każdy wo­jow­nik światła bał się kiedyś podjąć walkę.
Każdy wo­jow­nik światła zdradził i skłamał w przeszłości.
Każdy wo­jow­nik światła ut­ra­cił choć raz wiarę w przyszłość.
Każdy wo­jow­nik światła cier­piał z po­wodu spraw, które nie były [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 146 fiszek

Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję. 

cytat
zebrał 110 fiszek

Po­dejdź do wal­ki jak do idei opa­nowa­nia wo­li. Za­pom­nij o zwy­ciężaniu i przeg­ry­waniu; za­pom­nij o du­mie i bólu. Pozwól prze­ciw­ni­kowi by zad­rasnął ci skórę, a ty wed­rzesz się w je­go mięso; pozwól [...] — czytaj całość

cytat dnia z 7 lutego 2011 roku
zebrał 64 fiszki

Być ni­kim, ale sobą, w świecie, który ro­bi wszys­tko, co w je­go mo­cy, dniami i no­cami, by zro­bić z ciebie prze­ciętniaka, oz­nacza walkę w naj­cięższej bit­wie w ja­kiej da­ne było wal­czyć ludzkości i która nig­dy się nie skończy. 

cytat dnia z 2 maja 2013 roku
zebrał 61 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki