Wyszukiwarka: uśmiech

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmiech — zgromadziliśmy 69 tekstów.

Nig­dy nie przes­ta­waj się uśmie­chać, na­wet jeśli jes­teś smut­ny, po­nieważ nig­dy nie wiesz, kto może się za­kochać w twoim uśmiechu. 

cytat dnia z 11 listopada 2009 roku
zebrał 552 fiszki

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka
nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli [...] — czytaj całość »

cytat dnia z 26 maja 2009 roku
zebrał 383 fiszki

...po­daruj uśmiech swój, tym których na­pot­kałeś na ja­wie i w swym śnie, a może ktoś ska­zany na sa­mot­ność, og­rze­je się twym ciepłem, za­pom­ni o kłopotach... 

cytat dnia z 17 stycznia 2010 roku
zebrał 352 fiszki

Kiedy in­ni ocze­kują od nas, że sta­niemy się ta­kimi ja­kimi oni chcą żebyśmy by­li, zmuszają nas do zniszcze­nia te­go kim nap­rawdę jes­teśmy. To do­syć sub­telny rodzaj mor­der­stwa. Większość kochających rodziców i krew­nych po­pełnia je z uśmie­chem na twarzy. 

cytat dnia z 25 listopada 2009 roku
zebrał 341 fiszek

Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy. 

cytat dnia z 23 marca 2013 roku
zebrał 271 fiszek

Od­wra­ca się do mnie z uśmie­chem. Jak on się ład­nie uśmie­cha: pros­to w mo­je serce. 

cytat
zebrał 222 fiszki

Przychodzi ta­ka po­ra, kiedy nie żądasz nicze­go. Ani ust, ani uśmie­chu, ani miękkich ra­mion, ani od­dechu jej obec­ności. Wys­tar­cza, że ONA jest. 

cytat
zebrał 208 fiszek

Uśmiech by­wa ak­tem męstwa, smu­tek to słabość i pos­ta­wa zbyt wy­god­na. Być ra­dos­nym i dob­rym, kiedy świat jest smut­ny i zły, to do­piero odwaga. 

cytat dnia z 18 lutego 2010 roku
zebrał 195 fiszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki