Wyszukiwarka: tajemnicza

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ta­jem­nicza — zgromadziliśmy 2 teksty.

[...] w tym ok­re­sie życia wszys­tko jest możli­we, ludzie nie boją się prag­nień ani marzeń o tym, co chcieli­by w życiu osiągnąć. Jed­nak w miarę upływu cza­su ja­kaś ta­jem­nicza siła sta­ra się do­wieść za wszelką cenę, że spełnienie włas­nej le­gen­dy jest niemożliwe.

(o młodości) 

cytat
zebrał 11 fiszek

Opo­wieści o UFO zos­tały wy­myślo­ne głównie w ce­lu zas­po­koje­nia pot­rzeb re­ligij­nych. W cza­sach gdy rozwój nauki ut­rudnia bez­kry­tyczną ak­ceptację sta­rych re­ligii, zap­ro­pono­wano al­terna­tywę dla hi­pote­zy Bo­ga. Hi­pote­za ta przys­tro­jona jest w naukowy [...] — czytaj całość

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:07M44G sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 18:06M44G sko­men­to­wał tek­st -Co to jest pus­tka. [...] 

dzisiaj, 18:02bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 17:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st ranny świt w oczach bzy maj(e)ran­ki

dzisiaj, 17:59M44G sko­men­to­wał tek­st ranny świt w oczach bzy maj(e)ran­ki

dzisiaj, 17:41Starlight. sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 17:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 17:00karaczan19 sko­men­to­wał tek­st ..Tylko słowo opar­te na [...]

dzisiaj, 16:59karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ulubione zajęcie Po­laka - [...]