Wyszukiwarka: tajemnicza

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ta­jem­nicza — zgromadziliśmy 19 tekstów.

Ta­jem­niczy ok­sy­moron od­dechu: dmuchasz na zupę, by ją schłodzić, dmuchasz na dłonie, by je ogrzać. 

cytat dnia z 13 października 2012 roku
zebrał 107 fiszek

Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element. 

cytat dnia z 22 września 2010 roku
zebrał 99 fiszek

Co za fa­cet! In­try­gujący, błys­kotli­wy, przys­tojny, ta­jem­niczy... A do te­go naj­praw­do­podob­niej pot­ra­fił pod­no­sić auta jedną ręką. 

cytat
zebrał 87 fiszek

Mam dwa mózgi. No­woczes­ny i sta­roświec­ki. No­woczes­ny sza­nuje twoją wol­ność, upa­ja się to­leran­cją, wy­kazu­je zro­zumienie. Sta­roświec­ki chce mieć cię na wyłączność, nie ma za­miaru się z ni­kim dzielić, pod­ska­kuje przy każdym niespodziewanym [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 46 fiszek

Ko­biety mają swo­je wewnętrzne, ta­jem­nicze życie i mogą po­pełniać czy­ny ab­so­lut­nie niez­ro­zumiałe dla mężczyzn. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Świat łez jest tak bar­dzo tajemniczy. 

cytat
zebrał 31 fiszek

Na­tura nie zna pojęcia fi­lozo­fii. Fi­lozo­fią zwykło się na­zywać żałos­ne i śmie­szne próby zro­zumienia Na­tury, po­dej­mo­wane przez ludzi. Za fi­lozo­fie uchodzą też re­zul­ta­ty ta­kich prób. To tak jak gdy­by bu­rak dochodził przyczyn i skutków swo­jego is­tnienia, na­zywając wy­nik prze­myśleń od­wie­cznym i ta­jem­niczym Kon­flik­tem Bul­wy i Na­ci, a deszcz uz­nał za Nieod­gadnioną Moc Spraw­czą. Ja nie tracę cza­su na od­ga­dywa­nie, czym jest Natura. 

cytat
zebrał 29 fiszek

[...] w tym ok­re­sie życia wszys­tko jest możli­we, ludzie nie boją się prag­nień ani marzeń o tym, co chcieli­by w życiu osiągnąć. Jed­nak w miarę upływu cza­su ja­kaś ta­jem­nicza siła sta­ra się do­wieść za wszelką cenę, że spełnienie włas­nej le­gen­dy jest niemożliwe.

(o młodości) 

cytat
zebrał 11 fiszek

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki