Wyszukiwarka: szacunku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sza­cun­ku — zgromadziliśmy 39 tekstów.

Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mis­trzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepot­rzeb­na - trfiłaś do nieba za życia. 

cytat
zebrał 73 fiszki

Psy pat­rzą na nas z sza­cun­kiem, ko­ty z po­gardą, a świ­nie jak na równych sobie. 

cytat dnia z 17 lipca 2012 roku
zebrał 65 fiszek

Dżen­telmen to człowiek, który ma sza­cunek dla tych, którzy nie mogą mu od­dać żad­nej przysługi.

A gen­tle­man is a man who has res­pect for tho­se who can be of no pos­sible ser­vi­ce to him. (ang.) 

cytat
zebrał 55 fiszek

Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną. 

cytat dnia z 2 kwietnia 2013 roku
zebrał 52 fiszki

Większy mam sza­cunek dla człowieka za­wie­dzione­go w swoich prag­nieniach, nie­szczęśli­wego w miłości, des­pe­rata, niż dla chłod­ne­go mędrca, dum­nie i od­pychająco nie­wzruszo­nego. Nie wyob­rażam so­bie świata bar­dziej an­ty­patyczne­go niż ten, w którym by­liby sa­mi mędrcy. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Żad­na miłość, przy­jaźń, sza­cunek nie jed­noczy tak, jak wspólna niena­wiść do czegoś. 

cytat
zebrał 41 fiszek

-Naj­wyższy czas, abyś nau­czył się sza­cun­ku dla starszych!
-Raczej czas, aby Pan na sza­cunek zasłużył. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku. 

cytat dnia z 16 lipca 2011 roku
zebrał 36 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki