Wyszukiwarka: sukces

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: suk­ces — zgromadziliśmy 54 teksty.

Co ważniej­sze dla suk­ce­su: ta­lent czy pra­cowi­tość? A co ważniej­sze w ro­werze: przed­nie czy tyl­ne koło? 

cytat dnia z 30 września 2012 roku
zebrał 95 fiszek

Człowiek z no­wymi po­mysłami jest wa­riatem, dopóki nie od­niesie sukcesu. 

cytat dnia z 30 marca 2013 roku
zebrał 91 fiszek

Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze. 

cytat dnia z 2 grudnia 2013 roku
zebrał 73 fiszki

Kil­ka­set lat te­mu, Ben­ja­min Fran­klin podzielił się ze światem sek­re­tem swo­jego suk­ce­su. Nig­dy nie zos­ta­wiaj na jut­ro, co masz zro­bić dzi­siaj, po­wie­dział. To człowiek, który wy­nalazł elek­tryczność. Wy­dawałoby się, że więcej ludzi [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 72 fiszki

Umiejętność zdys­cypli­nowa­nia się, by zre­zyg­no­wać z na­tychmias­to­wej sa­tys­fak­cji w za­mian za większą nag­rodę w dłuższej per­spek­ty­wie jest nieo­dzow­nym wa­run­kiem sukcesu. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2012 roku
zebrał 66 fiszek

Suk­ces po­lega na tym, by iść od po­rażki do po­rażki nie tracąc entuzjazmu. 

cytat dnia z 8 czerwca 2014 roku
zebrał 50 fiszek

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko odwaga. 

cytat dnia z 23 lipca 2014 roku
zebrał 41 fiszek

Praw­dzi­wy suk­ces to nie ka­riera, lecz po­zos­ta­nie pa­nem swo­jego lo­su i możli­wość de­cydo­wania, co będzie się ro­bić w życiu, za które tyl­ko my odpowiadamy. 

cytat dnia z 1 stycznia 2013 roku
zebrał 37 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki