Wyszukiwarka: seks

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: seks — zgromadziliśmy 32 teksty.

Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. 

cytat dnia z 31 lipca 2012 roku
zebrał 342 fiszki

Nie kry­tykuj mas­turbac­ji! To seks z kimś, ko­go się kocha! 

cytat
zebrał 200 fiszek

Seks rozłado­wuje na­pięcie, miłość je potęguje.

Sex al­le­viates ten­sion. Lo­ve causes it. (ang.) 

cytat dnia z 24 lutego 2009 roku
zebrał 160 fiszek

Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dob­re­go par­tne­ra to mu­sisz mieć przy­naj­mniej dobrą rękę. 

cytat dnia z 11 lutego 2013 roku
zebrał 138 fiszek

Wbrew twier­dze­niom pew­nych szar­la­tanów i sza­manów, zdol­ności ar­tystyczne wca­le nie są dru­gorzędny­mi cecha­mi płciowy­mi; wręcz prze­ciw­nie: seks jest za­led­wie służką sztuki. 

cytat dnia z 25 listopada 2010 roku
zebrał 132 fiszki

Miłość jest od­po­wie­dzią, ale kiedy cze­kasz na od­po­wiedż, seks za­daje całkiem in­te­resujące pytania.

Lo­ve is the an­swer, but whi­le you are waiting for the an­swer sex raises so­me pret­ty good ques­tions. (ang.) 

cytat dnia z 14 października 2014 roku
zebrał 109 fiszek

Seks niebez­pie­czną za­bawą, na­raża ko­goś na życie. 

cytat dnia z 2 września 2010 roku
zebrał 109 fiszek

Li­zaki za­mieniły się na pa­piero­sy, niewin­ne stały się dziw­ka­mi. Pra­ca do­mowa umarła śmier­cią na­turalną, a te­lefo­ny są używa­ne w kla­sie. Co­la za­mieniła się w wódkę, a ro­wery w sa­mocho­dy. Niewin­ne po­całun­ki przeistoczyły [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 104 fiszki

Mo­ja żona jest obiek­tem sek­sual­nym. Za każdym ra­zem, gdy proszę o seks, ma obiekcje. 

cytat
zebrał 66 fiszek

Naj­większą roz­koszą nie jest sam seks, ale pas­ja, która mu to­warzyszy. Wte­dy seks tyl­ko uzu­pełnia ta­niec miłości, lecz nig­dy nie jest is­totą sprawy. 

cytat
zebrał 47 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nig­dy nie [...]

dzisiaj, 20:24M44G sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]

dzisiaj, 20:23karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]

dzisiaj, 20:22M44G sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]

dzisiaj, 20:21Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nikogo się nie nau­czy, [...]

dzisiaj, 20:19shulag sko­men­to­wał tek­st Nikogo się nie nau­czy, [...]

dzisiaj, 20:19Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]

dzisiaj, 20:19karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 20:18M44G sko­men­to­wał tek­st Podaj mi de­finicję słowa [...]

dzisiaj, 20:17wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Nikogo się nie nau­czy, [...]