Wyszukiwarka: seks

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: seks — zgromadziliśmy 53 teksty.

Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. 

cytat dnia z 31 lipca 2012 roku
zebrał 330 fiszek

Nie kry­tykuj mas­turbac­ji! To seks z kimś, ko­go się kocha! 

cytat
zebrał 189 fiszek

Różni­ca po­między sek­sem i śmier­cią po­lega na tym, że kiedy będziesz umierał, nikt nie będzie się śmiać z ciebie, że ro­bisz to sam.

The dif­fe­ren­ce bet­ween sex and death is that with death you can do it alo­ne and no one is going to ma­ke fun of you. (ang.) 

cytat
zebrał 187 fiszek

Seks rozłado­wuje na­pięcie, miłość je potęguje.

Sex al­le­viates ten­sion. Lo­ve causes it. (ang.) 

cytat dnia z 24 lutego 2009 roku
zebrał 154 fiszki

Wbrew twier­dze­niom pew­nych szar­la­tanów i sza­manów, zdol­ności ar­tystyczne wca­le nie są dru­gorzędny­mi cecha­mi płciowy­mi; wręcz prze­ciw­nie: seks jest za­led­wie służką sztuki. 

cytat dnia z 25 listopada 2010 roku
zebrał 130 fiszek

Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dob­re­go par­tne­ra to mu­sisz mieć przy­naj­mniej dobrą rękę. 

cytat dnia z 11 lutego 2013 roku
zebrał 129 fiszek

Nie jes­tem re­ligij­ny więc nie czuję res­pektu przed żadną re­ligią. Uważam, że wszys­tkie re­ligie były fałszy­we, oszu­kańcze i szkod­li­we. Zarówno ju­daizm, jak i chrześci­jaństwo. To, że jes­tem Żydem, ułat­wia wy­wołanie śmie­chu, gdy [...] — czytaj całość »

cytat
zebrał 111 fiszek

Nig­dy nie mogłam po­godzić się z kreowa­niem mnie na sym­bol sek­su. Z sek­su uczy­niono przed­miot. Niena­widzę myśli, że mam być przedmiotem. 

cytat
zebrał 109 fiszek

1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki