Wyszukiwarka: sekret

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sek­ret — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Lecz nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie. Na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si. Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać. 

cytat
zebrał 93 fiszki

Kil­ka­set lat te­mu, Ben­ja­min Fran­klin podzielił się ze światem sek­re­tem swo­jego suk­ce­su. Nig­dy nie zos­ta­wiaj na jut­ro, co masz zro­bić dzi­siaj, po­wie­dział. To człowiek, który wy­nalazł elek­tryczność. Wy­dawałoby się, że więcej ludzi [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 72 fiszki

Sek­ret szczęścia, a przy­naj­mniej spo­koju, leży w tym, żeby wyeli­mino­wać ro­man­tyczną miłość z życia, bo to ona spra­wia, że człowiek cier­pi. Tak żyje się spo­koj­niej i le­piej się ba­wi, za­pew­niam cię. 

cytat dnia z 27 stycznia 2014 roku
zebrał 52 fiszki

Sek­ret pot­rze­buje dwóch twarzy, by się od­bi­jać i dwóch par oczu, by móc obserwować. 

cytat dnia z 26 października 2015 roku
zebrał 38 fiszek

Nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie, na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si. Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Ludzie myślą, że ból za­leży od siły kop­niaka. Ale sek­ret nie w tym, jak moc­no kop­niesz, lecz gdzie. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Sek­ret wart jest ty­le, ile war­ci są ludzie, przed który­mi po­win­niśmy go strzec. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Sek­re­ty nie uk­ryją się przed nauką. Me­dycy­na ma swo­je spo­soby na wyk­ry­wanie kłam­stw. W ścianach szpi­tala praw­da jest na­ga. Jak przecho­wuje­my nasze sek­re­ty po­za szpi­talem? Cóż, to co in­ne­go. Jed­no jest pewne: [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 16 fiszek

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki