Wyszukiwarka: romantyczne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­man­tyczne — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Sek­ret szczęścia, a przy­naj­mniej spo­koju, leży w tym, żeby wyeli­mino­wać ro­man­tyczną miłość z życia, bo to ona spra­wia, że człowiek cier­pi. Tak żyje się spo­koj­niej i le­piej się ba­wi, za­pew­niam cię. 

cytat dnia z 27 stycznia 2014 roku
zebrał 52 fiszki

Po­wie­działbym, że piękna, wie­czna i ro­man­tyczna jest tyl­ko miłość... niespełniona. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Miłość upiększa każde ro­man­tyczne przeżycie i us­pra­wied­li­wia każde szaleństwo. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Lu­bię ele­ment nies­podzian­ki, kiedy znaj­duję list w skrzyn­ce, i niecier­pli­we ocze­kiwa­nie, gdy szy­kuję się, by go ot­worzyć. Lu­bię to, że mogę go zab­rać ze sobą, by przeczy­tać w wol­nej chwi­li, że mogę [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

Miłość nie jest na­wykiem, zo­bowiąza­niem ani długiem. Nie jest tym cze­go nas uczą ro­man­tyczne piosen­ki. Oto tes­ta­ment Ate­ny-Szi­rin-Ha­gii So­fii: miłość po pros­tu jest. Bez de­finic­ji. Kochaj i nie żądaj zbyt wiele. Po pros­tu kochaj. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Ro­mans czy­ni ludzi nieromantycznymi. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Kla­sycznym jest to, co zdro­we; ro­man­tycznym jest to, co chore. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Po­kora to tyl­ko ro­man­tyczne służalstwo. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki