Wyszukiwarka: romantyczne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­man­tyczne — zgromadziliśmy 4 teksty.

Miłość upiększa każde ro­man­tyczne przeżycie i us­pra­wied­li­wia każde szaleństwo. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Lu­bię ele­ment nies­podzian­ki, kiedy znaj­duję list w skrzyn­ce, i niecier­pli­we ocze­kiwa­nie, gdy szy­kuję się, by go ot­worzyć. Lu­bię to, że mogę go zab­rać ze sobą, by przeczy­tać w wol­nej chwi­li, że mogę [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

Miłość nie jest na­wykiem, zo­bowiąza­niem ani długiem. Nie jest tym cze­go nas uczą ro­man­tyczne piosen­ki. Oto tes­ta­ment Ate­ny-Szi­rin-Ha­gii So­fii: miłość po pros­tu jest. Bez de­finic­ji. Kochaj i nie żądaj zbyt wiele. Po pros­tu kochaj. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Po­kora to tyl­ko ro­man­tyczne służalstwo. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:24jantar sko­men­to­wał tek­st Ileż fałszu jest w [...]

dzisiaj, 19:22shulag sko­men­to­wał tek­st Ileż fałszu jest w [...]

dzisiaj, 19:21Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:19Niusza sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 19:18Starlight. wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st W długiej ko­lej­ce po [...]

dzisiaj, 19:16jantar sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 19:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 19:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2